Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

599 pobrań

1400 wyświetleń

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w celu przerwania umowy podpisanej przez Najemcę i Wynajmującego. W dokumencie powinny znaleźć się dane adresowe osób, których dotyczy umowa najmu lokalu.  W głównej treści pisma podaje się numer umowy do której stosuje się wypowiedzenie oraz lokalizację lokalu. W kolejnej można uzasadnić decyzję, choć ten element nie jest wymagany. Wypowiedzenie musi zostać podpisane przez osobę zrywającą umowę. Od dnia wręczenia dokumentu obowiązuje okres wypowiedzenia, którego warunki zostały ujęte w umowie najmu.

Nieruchomości


Podobne wzory dokumentów