Wniosek o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

91 pobrań

251 wyświetleń

Na mocy ustawy o cudzoziemcach i wydanych do niej aktów wykonawczych wniosek o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE składa cudzoziemiec przebywający na terenie Polski nieprzerwanie i legalnie przez okres 5 lat poprzedzających datę złożenia wniosku. Wnioskodawca powinien spełniać dodatkowe warunki określone w ustawie i przepisach wykonawczych. Decyzja w sprawie wydawana jest nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku we właściwym urzędzie wojewódzkim. Wzory dokumentów, łącznie z wnioskami o zezwolenie na pobyt, można pobrać poniżej.

Dla cudzoziemców

Popularne zapytania:

  • wniosek o udzieleonie rezydenta
  • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego wspólnot europejskich

Podobne wzory dokumentów