Wniosek o wymianę lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej

25 pobrań

93 wyświetleń

Wniosek o wymianę lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej składa we właściwym urzędzie wojewódzkim cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którego pobyt został zarejestrowany w drodze postępowania administracyjnego. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu wydawane jest niezwłocznie. Odmowa wydania zaświadczenia wydawana jest w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców. Wzory dokumentów przydatnych w tym postępowaniu można pobrać poniżej.

Dla cudzoziemców

Popularne zapytania:

  • europejskie zaświadczenie o zamieszkaniu wzór

Podobne wzory dokumentów