Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

117 pobrań

773 wyświetleń

Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, to dokument który należy złożyć do odpowiedniego organu tj., powiatowego inspektora nadzoru budowlanego bądź wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Ponadto, aby móc uzyskać takie pozwolenie, należy do wniosku dołączyć oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy, oświadczenie o odpowiednim zagospodarowaniu terenów przylegających, protokoły badań i sprawdzeń, inwentaryzację geodezyjną po wykonawczą j wiele innych. Na naszej stronie są wszystkie wzory dokumentów do pobrania na komputer.

Podgląd dokumentu

 


.................., dn. ..................


 


 


Wnioskodawca:


..................
..................


.................. ..................


 


 


Kierownik Urzędu Rejonowego


w ..................

..................

 


 


 


 


 


Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego


 


 


 


W oparciu o przepis art. 55, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu pod nazwą .................., wzniesionego na podstawie decyzji nr.................. z dnia .................. o pozwoleniu na budowę.


 


 


 


 


................................................


Podpis


..................

 


 


Załączniki:


1. oryginał dziennika budowy,


2. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,


3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,


4. protokoły badań i sprawozdań,


5. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,


6. dowody zawiadomienia Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.


 


Budowlane

Popularne zapytania:

  • formularz 6a do pozwolenia na użytkowanie
  • pismo zgoda lokatorów na użytkowanie
  • wzor pozwolenia na urzytkowanie domu
  • pismo do szkół o udzielenie obiektu
  • wniosek o wydanie pozwolenia na urzytkowanie obiektu busowlanego lubiskie
  • nowy wzor pozwolenia na uzytkowanie
  • wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie
  • wniosek o wydanie pozwolenia
  • pozwolenie na użytkowanie obiektu ochrona środowiska
  • wzór zgłoszenia budynku do psp warszawa

Podobne wzory dokumentów