Wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego

3997 pobrań

6950 wyświetleń

Wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego ma na celu wykreślenie danej osoby z rejestru osób bezrobotnych, który prowadzony jest przez właściwy urząd pracy. Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz.U. z 2013r. poz.674 z późn.zm.) każda osoba bezrobotna powinna zawiadomić powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub o podjęciu każdej innej formy pracy zarobkowej i okolicznościach, powodujących utratę statusu osoby bezrobotnej, w terminie nieprzekraczającym 7 dni. Wzory dokumentów dostępne są poniżej.

Popularne zapytania:

  • bezrobotny
  • wniosek o utraty statusu bezrobotnego
  • wzor odwolania o utracie statutu bezrobotnego
  • bezrobocie
  • wniosek o rezygnacje ze statusu osoby bezrobotnej
  • wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego
  • status
  • wniosek o utracenie statusu bezrobotnego
  • wniosek o wykreśleniu z rejestru osób bezrobotnych
  • wzor podania do pup odwolanie

Podobne wzory dokumentów