Umowa zlecenie

20585 pobrań

76229 wyświetleń

Umowa zlecenie jest zawierana między pracodawcą, a pracownikiem. Określa warunki zatrudnienia Zleceniobiorcy, przez Zleceniodawcę - zakres wykonywanych obowiązków przez pracownika i otrzymane za pracę wynagrodzenie. Wzory dokumentów zawierają datę zawarcia umowy i dane stron, a w dalszej części określono powinności obydwu stron, w związku z zawarciem umowy. Na koniec, Zleceniodawca i Zleceniobiorca podpisują się pod dokumentem, tym samym wyrażając zgodę i akceptując jego brzmienie w tej postaci.

Podgląd dokumentu

 UMOWA ZLECENIA
zawarta dnia .................. w .................. pomiędzy:


..................
zam. przy .................. w ..................


zwanym dalej Zleceniodawcą ,
a


..................
zam. przy .................. w ..................


zwanym dalej Zleceniobiorcą.

..................

§ 1


Zleceniodawca zleca dla siebie i w swoim imieniu Zleceniobiorcy dokonanie następującej czynności :.................. 


§ 2


Zleceniobiorca nie powierzy dokonania czynności prawnej o której mowa w § 1 osobie trzeciej.


§ 3


Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie zobowiązania Zleceniodawcy na rzecz Zleceniobiorcy z tytułu dokonanej przez niego czynności prawnej o której mowa w § 1 niniejszej umowy.

..................

§ 4


1.Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości .................. zł.


2. Od kwoty wynagrodzenia zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 5


Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania wyżej wymienionej pracy na rzecz Zleceniodawcy.


§ 6

..................

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 7


Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


 


 


 


............................................        ...............................................


Zleceniodawca                                  Zleceniobiorca


Praca

Popularne zapytania:

  • umowa zlecenie wzór pdf
  • umowa zlecenie druk
  • wzory umów zlecenia
  • umowa zlecenie wzór
  • umowa zlecenia druk
  • wzór umowy zlecenia
  • umowa zlecenie wzor
  • wzór umowa zlecenie
  • umowa zlecenie
  • umowa zlecenie druk pdf

Podobne wzory dokumentów