Umowa użyczenia

7235 pobrań

32342 wyświetleń

Umowa użyczenia jest dokumentem prawnym, w którym określa się warunki użyczenia przedmiotu jednej ze stron. Stronami umowy są: Użyczający - właściciel przedmiotu i Biorący, któremu przedmiot użyczenia ma być udostępniony. Wzory dokumentów umowy użyczenia zawierają określenie stron biorących udział w umowie, datę jej zawarcia, przedmiot oraz paragrafy, w których opisane są wszystkie obowiązki i warunki korzystania z przedmiotu, które spoczywają na Biorącym. Obie strony otrzymują egzemplarz pisma.

Podgląd dokumentu

 
UMOWA UŻYCZENIA


 


 


zawarta w dniu .................. w .................. pomiędzy:


..................


zam. przy .................. w ..................
zwanym dalej Użyczającym


a


..................
zam.


zwanym dalej Biorącym.

..................

§ 1


Przedmiotem użyczenia jest


..................którego Użyczający jest właścicielem. Użyczający oświadcza, iż wymieniony przedmiot użyczenia jest w pełni sprawny oraz w dobrym stanie technicznym.


§ 2


Biorący potwierdza pisemnie odbiór opisanego powyżej przedmiotu użyczenia pod tekstem niniejszej umowy.


§ 3


Biorący zapewnia, że będzie korzystał z przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Zobowiązuje się nie oddawać go do używania osobom trzecim, w przeciwnym wypadku Użyczający ma prawo natychmiast od umowy tej odstąpić.


§ 4


Użyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego używania przedmiot użyczenia wymieniony w § 1 na okres od dnia .................. do dnia ................... Po upływie niniejszego okresu na Biorącym ciążyć będzie obowiązek zwrotu przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym.

..................

§ 5


.Koszty używania rzeczy ponosi Biorący. Na Biorącym ciąży także obowiązek dokonywania napraw przedmiotu oddanego do używania.


§ 6


W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

..................

§ 7


Wszelkie ewentualne zmiany umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 8


Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


 


 


Sprzedaż

Popularne zapytania:

  • umowa użyczenia
  • umowa użyczenia lokalu
  • umowa użyczenia mieszkania
  • umowa użyczenia samochodu wzór
  • umowa uzyczenia
  • wzory umowy użyczenia
  • umowa użyczenia wzór pdf
  • umowa użyczenia samochodu
  • wzór umowy użyczenia
  • umowa użyczenia gruntu wzór

Podobne wzory dokumentów