Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

112 pobrań

1343 wyświetleń

W pewnych sytuacjach sprzedawca, zawierając umowę sprzedaży, może zastrzec sobie prawo odkupu. W praktyce oznacza to, że po stronie kupującego powstaje obowiązek zwrotnego przeniesienia własności. Zastrzeżenie prawa odkupu ma charakter zobowiązania umownego. W razie niewykonania, kupujący odpowiada tak, jak za niewykonanie zobowiązania. Warto pamiętać, że prawo odkupu nie może być przekazane innej osobie. To specyficzny rodzaj sprzedaży, dlatego warto zadbać o swoje prawa odpowiednią umową. Poniższe wzory dokumentów znacznie to ułatwiają.

Podgląd dokumentu

 


Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu


 


Zawarta dnia ..................r., w .................., pomiędzy:

1. .................., zam.  w
..................,przy ..................


legitymującym się .................. wydanym przez ..................,


zwanym dalej w umowie Sprzedawcą,


a

..................

2.  .................., zam.  w ..................


legitymującym się .................. wydanym przez .................. ,


zwanym dalej w umowie Kupującym.


§ 1

  1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje .................., za cenę ..................z.  ..................


  1. Cena wskazana w pkt 1 została zapłacona w całości przez Kupującego na ręce Sprzedawcy. Sprzedawca niniejszym potwierdza fakt odbioru umówionej ceny.
  2. Wydanie Kupującemu przedmiotu sprzedaży następuje z chwilą podpisania przez niego niniejszej umowy.
  § 2

   1. W terminie .................. od dnia zawarcia niniejszej umowy Sprzedawcy przysługuje prawo odkupu przedmiotu umowy za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów.   ..................


   1. Z chwilą wykonania prawa odkupu Kupujący jest zobowiązany przenieść na Sprzedawcę własność rzeczy, będącej przedmiotem niniejszej umowy. Wydanie Sprzedawcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie, jednak nie później, niż w terminie .................. od złożenia Kupującemu oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu.
   2. Oświadczenie Sprzedawcy o skorzystaniu z prawa odkupu powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności.
   § 3

    1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
    2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.    ..................

     § 4


     Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


      


      


      


      


     .............................................                                .............................................


     Sprzedawca                                                               Kupujący


      


     Sprzedaż

     Popularne zapytania:

     • prawo odkupu 2015
     • umowa kupna sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

     Podobne wzory dokumentów