Umowa sprzedaży wierzytelności

166 pobrań

1160 wyświetleń

Podstawą prawną dla umowy sprzedaży wierzytelności jest kodeks cywilny. Przedmiotem sprzedaży jest w tym wypadku wierzytelność, którą dłużnik, zwany zbywcą, przekazuje nabywcy. Umowa powinna zwierać dane osobowe obu stron, lecz także takie dane jak nr. PESEL i NIP. Zbywca musi też poświadczyć podpisem zawarty w umowie punkt, który wskazuje na to, że przysługuje mu wierzytelność pieniężna z tytułu niezapłaconych niezależności oraz odsetek. Wzory dokumentów dotyczących poszczególnych umów, można pobrać online

Podgląd dokumentu

 


UMOWA SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI
 zawarta dnia .................. w ..................pomiędzy:

1. ..................zamieszkałym w .................. przy .................................... wydanym przez .................. z datą ważności do ..................r., numer PESEL .................., numer NIP .................. zwanym dalej Zbywcą

a


2. .................. zamieszkałym w ..................(miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania).................. wydanym przez.................. z datą ważności do..................r.,numer PESEL .................., numer NIP .................. zwanym dalej Nabywcą.

..................

 


§ 1


1. Zbywca oświadcza, że przysługuje mu bezsporna i wymagalna wierzytelność pieniężna z tytułu niezapłaconych należności głównych wraz z odsetkami.

..................

2. Wartość zbywanej na mocy niniejszej Umowy wierzytelności


Sprzedaż

Popularne zapytania:

  • umowa sprzedaży wierzytelności wzór
  • wzór umowy przejęcia wierzytelności
  • oświadczenie o nie zbyciu wierzytelności wzór
  • umowa zakupu wierzytelności wzór
  • umowa sprzedaży długu wzór
  • oświadczenie o nie zbyciu wierzytelnosci
  • umowa o wykup wierzytelności pienieżnych
  • prośba o wydanie sprzedaży długu
  • oferta zakupu wierzytelności wzór
  • dokumnet sprzedaży wierzytelnośći

Podobne wzory dokumentów