Umowa sprzedaży udziałów

859 pobrań

4608 wyświetleń

Umowa sprzedaży udziałów powinna mieć formę pisemną z podpisem poświadczonym notarialnie. Zawierana jest między wspólnikiem spółki z o.o., który chce sprzedać swoje udziały bądź ich część innej osobie. Umowa zawiera dane osobowe obydwu stron, takie jak data urodzenia, miejsce zamieszkania czy dane z dowodu osobistego. Ponadto widnieje na niej poświadczenie sprzedającego o posiadaniu udziałów w spółce, ich ilości oraz ich wartości. Umowa dokładnie określa także jej przedmiot, czyli przeniesienie prawa własności przez sprzedającego na rzecz kupującego. Wzory dokumentów można znaleźć w sieci.

Podgląd dokumentu

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW

Umowa zawarta w dniu ..................r. pomiędzy:


1. .................. zamieszkałym w ..................przy ul. .................., legitymującym się dowodem osobistym .................., zwanym dalej Sprzedającym,


a


2. .................. zamieszkałym w .................. przy ul. .................. , legitymującym się dowodem osobistym .................. , zwanym dalej Kupującym.
..................

Strony oświadczają, co następuje:

1. Sprzedający oświadcza, że jest Wspólnikiem w Spółce .................. Sp. z o.o z siedzibą w .................., zarejestrowanej w .................. , pod nr KRS ...................


2. Kapitał zakładowy Spółki w dniu podpisania niniejszej umowy wynosi ..................(słownie:..................) złotych i dzieli się na .................. udziałów o wartości nominalnej ..................(słownie: ..................) złotych każdy.

..................

3. Sprzedający posiada w powołanym kapitale zakładowym wszystkie .................. udziałów o wartości nominalnej ..................(słownie: ..................) złotych każdy, o łącznej wartości ..................(słownie:[1:textbox_21:kwota słownie) złotych.


4. Sprzedający oświadcza, że dnia ..................r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ..................Sp. z o.o podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na zbycie przez Sprzedającego posiadanych przez niego udziałów w kapitale zakładowym Spółki.


5. Strony zgodnie oświadczają, że nie ma żadnych przeciwskazań do zawarcia niniejszej umowy.


Ustalono, co następuje:

..................
Art. 1


Przedmiot umowy


Przedmiotem niniejszej umowy jest przeniesienie przez Sprzedającego na rzecz Kupującego prawa własności ....................(słownie:


Sprzedaż

Popularne zapytania:

  • umowa sprzedaży udziałów spółki z o.o.
  • sprzedaży udziałów
  • umowa sprzedaży udziałów samochodu
  • umowa przedwstępna sprzedaży udziałów w spółce z o.o
  • umowa przejęcia udziałów w spółce z o.o.
  • wzór umowy zbycia udziałów spółki z o.o. za gotówkę
  • umowa o zbycie udziałów
  • umowa sprzedaży udziałów sp. z o.o
  • umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o
  • umowa sprzedaży udziałów w sp. z.o.o.

Podobne wzory dokumentów