Umowa sprzedaży

20383 pobrań

65754 wyświetleń

Umowa sprzedaży przydaje się każdemu z nas w życiu codziennym. Niezależnie od tego, czy prowadzimy biznes, czy też sprzedajemy coś jako osoba prywatna warto jasno określić warunki oraz cenę sprzedaży danej własności na stosownym dokumencie. Daje to bowiem pełnię praw nie tylko osobie kupującej, ale również sprzedającemu i stanowi podstawę do egzekwowania reklamacji lub płatności. Poniższe wzory dokumentów sprawiają, że wypełnienie umowy sprzedaży jest wyjątkowo proste. Wystarczy bowiem wpisanie kilku ważnych informacji.

Podgląd dokumentu

 


UMOWA SPRZEDAŻY


 


zawarta dnia..................r. w .................. pomiędzy:


..................


zamieszkałym w .................. przy ..................  legitymującym się dowodem osobistym numer.................. wydanym przez .................., numer PESEL .................. numer NIP ..................


zwanym dalej Sprzedającym,


a

..................

..................
zamieszkałym w
.................. przy .................. legitymującym się dowodem osobistym .................. wydanym przez .................., numer PESEL .................. numer NIP..................


zwanym dalej Kupującym.

..................

§1


Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje:...................


§2Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę sprzedaży w wysokości................... zł. Cena pomniejszona jest o zadatek w wysokości ..................zł. Pozostałą kwotę ..................zł kupujący uiści do dnia..................r. na rachunek bankowy Sprzedającego.

..................

§3


Wydanie rzeczy nastąpi do dnia..................r.


§4


Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych. §5


 


Z uwagi na gwarancję producenta strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

..................

§6


Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§7


W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


§8


Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


 


 


Sprzedający                                                             Kupujący


 


 Sprzedaż

Popularne zapytania:

  • umowa sprzedaży wzór pdf
  • umowa sprzedaży garażu
  • wzór umowy kupna sprzedaży dzialki ogrodowej
  • umowa kupna garażu pdf
  • umowa kupna sprzedaży garażu druk
  • umowa kupna sprzedaży działki ogrodowej
  • umowa kupna garażu wzór
  • umowa kupna sprzedaży
  • wzór umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania 2015
  • wzór umowy kupna garażu

Podobne wzory dokumentów