Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

793 pobrań

3719 wyświetleń

Przygotowane do druku wzory dokumentów jakim jest Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, można pobrać poniżej. Są one przeznaczone do legalnego wydrukowania. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to dokument zawierany pomiędzy wspólnikami dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej. W formularzu zawiera się nie tylko dane wspólników czy czas, na jaki zawarta jest spółka, ale też na przykład określa się kapitał zakładowy i podaje informacje na temat zarządu i udziałów i nazwy firmy, pod którą będzie działała spółka.

Podgląd dokumentu

 


 


UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


 


 


zawarta dnia .................. w .................. pomiędzy:


1. .................., zam. w .................., ul. ..................,


2. .................., zam. w .................., ul. ..................,


3. .................., zam. w .................., ul. ..................,


4. .................., zam. w .................., ul. ..................


zwanymi dalej Wspólnikami.

..................

§ 1


Strony umowy stwierdzają, że dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części umowy Spółką


Spółka będzie działać pod firmą .................. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


Spółka może korzystać z formy skróconej w brzmieniu:
.................. Spółka z o.o.§ 2


Spółka zawarta jest na czas .................. .§ 3

..................

Firma działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.


Spółka może tworzyć na terenie swojego działania: zakłady, oddziały oraz filie
a także uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych, w tym także w innych spółkach.


§ 4


Kapitał zakładowy wynosi ..................zł i został zgromadzony w sposób następujący:


Wspólnik .................. wnosi .................. złotych


Wspólnik .................. wnosi .................. złotych


Wspólnik .................. wnosi .................. złotych


Wspólnik .................. wnosi .................. złotych

..................

§ 5


Przedmiotem działalności spółki jest ...................


 


§ 6


Kapitał zakładowy Spółki wynosi .................. i dzieli się
na .................. udziałów po ..................złotych. został zgromadzony w sposób następujący:


Wspólnik .................. wnosi .................. złotych obejmuje .................. udziałów po .................. złotych każdy.


Wspólnik .................. wnosi .................. złotych obejmuje .................. udziałów po .................. złotych każdy.


Wspólnik .................. wnosi .................. złotych obejmuje .................. udziałów po .................. złotych każdy.


Wspólnik .................. wnosi .................. złotych obejmuje .................. udziałów po .................. złotych każdy.

..................

§ 7


Udziały w spółce są równe i niepodzielne. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział...................


§ 8


Władzami Spółki są : Zgromadzenie Wspólników i Zarząd. Zgromadzenie wspólników może powołać Radę Nadzorczą.


§ 9


Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli obecni są Wspólnicy lub ich pełnomocnicy.


§ 10


Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:


Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku wyników;


Podział zysków i pokrycie strat.

..................

Udzielanie Zarządowi lub Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.


Wybór lub odwołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej .


Ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej.


Zbycie, nabycie, obciążanie nieruchomości przedsiębiorstwa.


Zbycie i nabycie udziałów


Powiększanie lub obniżanie kapitału zakładowego.


Zmiana umowy Spółki .


Rozpatrzenie i rozstrzyganie wniosków Zarządu.§ 11


Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadkach, w których przepisy ustawy wymagają kwalifikowanej większości, większością przez Kodeks Handlowy wymaganą.§ 12


1. Zarząd Spółki składa się z .................. powołanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres .................. .


2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.


§ 13


Umowy z członkami Zarządu zawiera Spółka reprezentowana przez przedstawiciela wybranego przez Zgromadzenie Wspólników.


§ 14


Zarząd do prowadzenia bieżącej działalności Spółki może powołać pełnomocników.


§ 15


Udziały są zbywalne. Zbycie udziałów wymaga zgody pozostałych wspólników. Prawo pierwokupu udziałów przeznaczonych do zbycia mają wspólnicy.

..................

§ 16


Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.


§ 17


Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału przez Zgromadzenie Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów.


§ 18


Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach wskazanych przez przepisy prawa.


§ 19


We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego i i inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa.


§ 20


Wszelkie spory o prawa majątkowe i niemajątkowe wynikające z niniejszej Umowy lub jej dotyczące będą rozpatrywane przez sądy powszechne.

..................

§ 21


Koszty związane z zawarciem tej umowy ponoszą wspólnicy w częściach równych.


§ 22


Wypisy tego aktu można wydawać stawającym i Spółce w dowolnej ilości.


 


 


Podpisy:

Biznes

Popularne zapytania:

  • umowa sp. z o.o.
  • dokumenty do zawarcia spółki z o.o
  • umowa spółki zoo typu non profit wzór
  • wzór statutu spółki z o.o
  • umowa spolki z o.o
  • umowa spółki z o.o. wzór doc
  • wzór umowy spółki z o.o
  • umowa spolki zoo
  • umowa spółki z o.o. wzór
  • spolka wzory dokumentow free

Podobne wzory dokumentów