Umowa spółki komandytowej

67 pobrań

636 wyświetleń

"Umowa spółki komandytowej zostaje sporządzona w formie aktu notarialnego. Podstawowe dane zawarte w umowie, to: Firma i siedziba spółki

Podgląd dokumentu

 


 


UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ


 


 


zawarta dnia .................. w ...................


§ 1


Wspólnicy zawiązują w celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej Spółkę Komandytową w rozumieniu przepisów kodeksu handlowego, zwaną w dalszej części niniejszej umowy Spółką.


§ 2


Spółka działa w obrocie gospodarczym pod firmą


.................. Spółka komandytowa".


Spółka może używać formy skróconej w brzmieniu ".................. Spółka komandytowa".


§ 3


Siedzibą Spółki jest .................. .................. ..................
.......................................................................................................................... .


§ 4


Firma działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.


Spółka może tworzyć na terenie swojego działania: zakłady, oddziały oraz filie
a także uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych, w tym także w innych spółkach.


§ 5


Spółka zawarta jest na czas .................. .

..................

§ 6


Przedmiotem działalności spółki jest : ...................
§ 7


Kapitał zakładowy Spółki wynosi ..................zł i został zgromadzony w sposób następujący:


Wspólnik .................. wnosi .................. złotych,


Wspólnik .................. wnosi .................. złotych,


Wspólnik .................. wnosi .................. złotych.§ 8

..................

1. Komandytariuszem w Spółce jest .................., a suma komandytowa, do wysokości której ogranicza się jego odpowiedzialność wynosi .................. złotych.


2. Pozostali Wspólnicy są komplementariuszami, którzy odpowiadają bez ograniczeń.§ 9


Spółkę reprezentują komplementariusze w zakresie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych. Przyjmować oświadczenia skierowane do Spółki może każdy komplementariusz jednoosobowo.


§ 10


Wspólnicy mają prawo, a wyjąwszy komandytariusza również obowiązek prowadzenia spraw spółki. Sprawy przekraczające zwykłe czynności Spółki wymagają zgody wszystkich Wspólników.§ 11


Prokura może być ustanowiona za zgodą wszystkich komplementariuszy, natomiast odwołać ją może każdy komplementariusz jednoosobowo.§ 12

..................

1. Wspólnicy uczestniczą w zyskach i w podziale majątku odpowiednio:


Wspólnik .................. w ..................%,


Wspólnik .................. w ..................%,


Wspólnik .................. w ..................%.


2. Komandytariusz uczestniczy w stratach tylko do wysokości swego wkładu.§ 13


Rokiem obrotowym Spółki jest ..................§ 14


Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz w sposób dokładnie odzwierciedlający jej przychody, wydatki oraz zyski.

..................


§ 15


Wspólnik może wypowiedzieć Spółkę ...................§ 16


W przypadku likwidacji Spółki Wspólnicy wybierają jednomyślnie likwidatora lub likwidatorów ze swego grona bądź spośród osób trzecich. Wspólnicy ustalają wynagrodzenia likwidatorów.


§ 17


W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego.

..................

 


§ 19


Sprawy sporne zostaną przekazane pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego.


§ 20


Zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie aktu notarialnego.§ 21


Odpisy aktu mogą być wydawane Spółce i Wspólnikom w dowolnych ilościach.§ 22


Koszty zawarcia niniejszej umowy oraz rejestracji spółki ponoszą Wspólnicy w częściach równych.


 


 


Podpisy:


 


........................................................


........................................................


.........................................................


Biznes

Popularne zapytania:

  • umowa spółki komandytowej wzór
  • umowa spółki komandytowej
  • umowa spółki komandytowej wzory
  • protokól z ZZW spółki komandytowej wzór
  • spółka komandytowa dokumenty założycielskie

Podobne wzory dokumentów