Umowa spółki jawnej

246 pobrań

1937 wyświetleń

Umowa spółki jawnej jest dokumentem poświadczającym zawarcie spółki pomiędzy osobami zwanymi wspólnikami. Zawiera między innymi dane poszczególnych wspólników, deklarację zawarcia spółki, dane dotyczące czasu na jaki jest zawarcia oraz jej siedziby. Ponadto umowa ma poświadczać, że spółka będzie działała na terenie Polski oraz poza jej granicami, a także może tworzyć na terenie swojego działania zakłady, oddziały oraz filie a także mieć uczestnictwo w innych podmiotach gospodarczych. Gotowe wzory dokumentów zamieszczono poniżej.

Podgląd dokumentu

 


UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ


 


 


zawarta dnia .................. w .................. pomiędzy:


1..................., zam. w .................., ul. ..................,


2..................., zam. w .................., ul. ..................,


3..................., zam. w .................., ul. ..................


zwanymi dalej Wspólnikami.

..................

 


§ 1


Strony umowy stwierdzają, że dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują Spółkę jawną, zwaną w dalszej części umowy Spółką.


Spółka działać będzie  pod nazwą .................. Spółka jawna


Spółka może używać formy skróconej w brzmieniu:
.................. Spółka jawna


 


§ 2


Spółka zawarta jest na czas .................. .


§ 3


Siedzibą spółki jest .................. .................. ..................

..................

§ 4


Firma działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.


Spółka może tworzyć na terenie swojego działania: zakłady, oddziały oraz filie
a także uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych, w tym także w innych spółkach.


§ 5


Kapitał zakładowy wynosi .................. i został zgromadzony w sposób następujący:


Wspólnik.................. wnosi .................. złotych,


Wspólnik .................. wnosi .................. złotych,


Wspólnik.................. wnosi .................. złotych.

..................


§ 6


Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest działalność ..................


 


§ 7


Każdy ze wspólników ma prawo i obowiązek prowadzić sprawy spółki.§ 8


Każdemu wspólnikowi przysługuje prawo do reprezentowania spółki w zakresie wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.§ 9


Udziały Wspólników w majątku Spółki, jej zyskach oraz stratach są:


Wspólnik ..................w..................%,


Wspólnik ..................w ..................%,


Wspólnik ..................w ..................%.

..................

§ 10


Wspólnicy w stosunkach wewnętrznych działają na podstawie uchwał, które dla swej skuteczności wymagają ..................§ 11


Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w sposób ściśle odzwierciedlający jej przychody i rozchody.§ 12


Wspólnik nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi.§ 13


Rokiem obrachunkowym Spółki jest ..................§ 14

..................

Sprawozdanie finansowe sporządza się w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia roku obrachunkowego.


Wspólnicy uczestniczą w zyskach i w podziale majątku odpowiednio:


Wspólnik .................. w .................. %,


Wspólnik .................. w .................. %,


Wspólnik .................. w .................. %,


§ 15


Każdy Wspólnik może wypowiedzieć Spółkę na ...................


 


§ 16


W przypadku rozwiązania spółki odbywa się jej likwidacja.


Likwidatorami zostają z mocy niniejszej umowy wszyscy Wspólnicy. Wspólnicy mogą drogą uchwały powołać do pełnienia obowiązków likwidatorów tylko niektórych spośród siebie lub też osoby trzecie.


§ 17


Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają Uchwały wszystkich Wspólników oraz sporządzenia aneksu w formie pisemnej.


§ 18

..................

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego.


§ 19


Koszty zawarcia oraz rejestracji Spółki ponoszą Wspólnicy proporcjonalnie do posiadanych udziałów.


§ 20


Niniejszą umowę sporządzono w .................. jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron.


 


 


Podpisy


 


....................................................


.......................................................................................................


Biznes

Popularne zapytania:

  • wzorcowa umowa spółki jawnej
  • aneks do umowy spółki jawnej wzór
  • wzór uchwały spółki jawnej na zakup gruntu
  • wzór spółki jawnej
  • spółka jawna wzór umowy
  • wzór umowy spółki jawnej w PDF
  • uchwała wspólników spółki jawnej wzory
  • wzór umowy spółki jawnej doc
  • spółka jawna wzory zawarcia umowy
  • umowa spółki jawnej wzór wypełniony

Podobne wzory dokumentów