Umowa spółki cywilnej

1026 pobrań

5972 wyświetleń

Umowa spółki cywilnej zawierana jest przez minimum dwa podmioty prowadzące działalność gospodarczą (najczęściej osoby fizyczne), zobowiązujące się do realizacji wspólnych celów gospodarczych w ramach jednego przedsiębiorstwa – spółki. Zasady zawierania umów spółek cywilnych oraz podstawowe prawa i obowiązki stron uregulowane zostały w przepisach Kodeksu cywilnego. Zawarcie umowy spółki cywilnej nie skutkuje powstaniem nowej osoby prawnej. Wszelkie zobowiązania w ramach tak prowadzonej działalności zaciągają udziałowcy, na własny rachunek i na własną odpowiedzialność. Wzory dokumentów (wzorcową umowę spółki) można pobrać poniżej.

Podgląd dokumentu

 UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ


 


 


zawarta dnia .................. w .................. pomiędzy:


1. .................., zam. w .................., ul. ..................,


2. .................., zam. w .................., ul. ..................,


3. .................., zam. w .................., ul. ..................


zwanymi dalej Wspólnikami.


..................

§1


Wspólnicy zawiązują spółkę cywilną dla wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej, zwaną w dalszej części umowy Spółką. Spółka działać będzie pod firmą


..................Spółka cywilna.


Spółka może używać formy skróconej w brzmieniu: ..................Spółka cywilna.§2


Wspólnik.................. wnosi .................. złotych,


Wspólnik .................. wnosi .................. złotych,


Wspólnik .................. wnosi .................. złotych.§3

..................

Prowadzenie spraw spółki ograniczone do czynności zwykłego zarządu wspólnicy powierzają


..................§4


Wspólnicy będą uczestniczyli w podziale zysku i pokrywaniu strat w następujących proporcjach:


Wspólnik ..................w..................%,


Wspólnik ..................w ..................%,


Wspólnik ..................w ..................%.

..................


§5


Okresem obrachunkowym spółki będzie


..................§6


Spółka zostaje zawarta na czas .................. .


 


§7


Za zgodą wspólników mogą przystąpić do spółki nowi wspólnicy.§8


Zbycie przez wspólnika całości lub części udziału umowy spółki wymaga pisemnej zgody wspólników pod rygorem nieważności.§9

..................

Każdy wspólnik może wystąpić ze spółki.§10


W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś spory powstałe na tle jej stosowania poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.§11


Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12


Umowę sporządzono w .................. jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego ze wspólników.

podpisy Wspólników

.......................................

.......................................

.......................................


 


 


 


Biznes

Popularne zapytania:

  • umowa spółki cywilnej
  • wzór aneksu do umowy spółki cywilnej
  • umowa spółki cywilnej wzór
  • wzór umowy spółki cywilnej
  • akt założycielski
  • opinia prawna umowy spółki zoo przykład
  • aneks du umowy spółki cywilnej do pobrania
  • umowa spólki cywilnej
  • jak wyglada formularz umowy pomiędzy wspónikami
  • wzor umowy spółki cywilnejj

Podobne wzory dokumentów