Umowa spedycji

420 pobrań

2443 wyświetleń

Umowa spedycji jest dokumentem podpisywanym przez dwie strony w związania umowy za usługi spedycyjne. Strona oferująca usługi spedycyjne jest dalej zwana spedytorem, natomiast strona korzystająca z takich usług, jest zwana zleceniodawcą. W umowie należy zamieścić dane osobowe spedytora i zleceniodawcy oraz informacje dotyczące tego, co jest przedmiotem przewozu. W umowie należy również sprecyzować wynagrodzenie oraz wymiar ewentualnej kary za niewywiązanie z usług. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania poniżej.

Podgląd dokumentu

 


.................., dn. ..................UMOWA SPEDYCJI


 


 


Zawarta pomiędzy:
..................,
.................., .................., ..................
reprezentowanym przez:
.................. zwanym dalej Zleceniodawcą,a
..................,
.................., .................., ..................
reprezentowanym przez:
.................. zwanym dalej Spedytorem

..................

umowa o następującej treści:


 


§ 1


1. Zleceniodawca zleca, a Spedytor zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zleceniodawcy usług spedycyjnych przy przewozach ..................


2. Spedytor będzie występował w imieniu własnym.


..................

§ 2


1. Spedytor zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zleceniodawcy następujących usług:


a) doręczania przesyłek osobom wskazanym przez Zleceniodawcę,


b)dokonania wyboru i zawarcia umów z przewoźnikami,


c) wykonywania obowiązków i praw nadawcy oraz odbiorcy, wynikających z ustawy Prawo przewozowe,


d) odbioru przesyłki z magazynu Zleceniodawcy i dostarczenia jej do punktów odprawy przewoźników.


2. Spedytor zobowiązuje się do wykonywania obowiązków, określonych w ust. 1, w terminie .................. od dnia powiadomienia go przez Zleceniodawcę o gotowości do wydania przesyłki.


3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, może być dokonane w formie elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie z potwierdzeniem jego odebrania przez imiennie oznaczoną osobę. Powiadomienie to powinno zawierać informację o wielkości przesyłki i miejscu przeznaczenia.


..................

§ 3


1. Zleceniodawca jest zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów, które poniósł Spedytor przy wykonywaniu niniejszej umowy.


2. Zwrot kosztów następować będzie na podstawie udokumentowanego przez Spedytora faktu ich poniesienia w terminie .................. dni od dnia przedstawienia mu zestawienia tych kosztów Zleceniodawcy.


 


§ 4


W przypadku zwłoki w wykonywaniu obowiązków, o których mowa w § 2, Spedytor zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości .................. procent wartości przesyłki, której dotyczy zwłoka, za każdy jej dzień.


 


§ 5


1. Za świadczone usługi Spedytor otrzymywać będzie wynagrodzenie w kwocie .................. zł. za każdy miesiąc wykonywania niniejszej umowy.


2. Kwota, określona w ust. 1 nie obejmuje podatku od towarów i usług, do którego zapłaty zobowiązany jest Zleceniodawca.


 


§ 6


1. Wypłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur wystawianych przez Spedytora w terminie ..................)dni od dnia ich doręczenia Zleceniodawcy.


2. Wypłata wynagrodzenia dokonywana będzie na rachunek bankowy Spedytora bank: ..................
nr rachunku ...................


3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.                                    

..................

 


§ 7


1. Umowa zostaje zawarta na czas ..................


2. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczyła drugiej stronie wypowiedzenie w  formie pisemnej pod rygorem nieważności.


 


 


§ 8


W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.


 


§ 9


Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd.................. zgodnie z Regulaminem tegoż Sądu.


..................

§ 10


Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


 


§ 11


Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Biznes

Popularne zapytania:

  • umowa spedycji wzór
  • umowa z firmą spedycyjną

Podobne wzory dokumentów