Umowa przejęcia długu

158 pobrań

1775 wyświetleń

Zasady przejmowania długów regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Umowa przejęcia długu jest więc umową cywilnoprawną, na mocy której zobowiązania wobec wierzyciela przejmuje nowy podmiot, i to on staje się odpowiedzialny za zobowiązania dotychczasowego dłużnika. Pod rygorem nieważności i dla celów dowodowych umowę przejęcia długu należy zawrzeć w formie pisemnej, zgodę na jej zawarcie musi wyrazić każda ze stron. Wzory dokumentów przydatne w zawieraniu umów cywilnoprawnych, wraz ze wzorcową umową przejęcia długu, można pobrać poniżej.

Podgląd dokumentu

 
UMOWA PRZEJĘCIA DŁUGU
zawarta dnia .................. w .................. pomiędzy:


..................
z siedzibą przy .................. w ..................


zwanym dalej Bankiem,


a

..................

..................
zam. przy .................. w ..................


zwanym dalej Dłużnikiem.§ 1


1. Mocą niniejszej umowy Dłużnik wstępuje w miejsce .................., zwanego dalej Kredytobiorcą , w


zakresie uregulowanym umową kredytową nr ..................
z dnia ..................r.


2. Dłużnik oświadcza, że znana jest mu treść umowy kredytowej nr ..................
z dnia ..................r.

..................

§ 2


Mocą niniejszej umowy Dłużnik staje się stroną umowy kredytowej nr .................. z dnia ..................r.


§ 3


Bank oświadcza, iż Kredytobiorca wyraził pisemną zgodę na przejęcie długu, która zostaje dołączona do niniejszej umowy.


§ 4


Strony ustalają dodatkowe zabezpieczenie kredytu udzielonego na podstawie wymienionej wyżej umowy kredytowej w postaci:...................§ 5


W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

..................

§ 6


Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 7


Umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


 


 


 


...........................................               

Sprzedaż

Popularne zapytania:

  • przejecie dlugu kredytu
  • przejęcie długu wzór
  • umowa przejęcia długu
  • oświadczenie o przejęciu długu
  • przejęcie zobowiązań kredytowych
  • pismo przejęcia za długi
  • wzór pisma o przejęcie kredytu

Podobne wzory dokumentów