Umowa przedwstępna sprzedaży - kupna lokalu

10339 pobrań

47076 wyświetleń

Umowa przedwstępna sprzedaży - kupna lokalu jest dokumentem zawieranym pomiędzy stronami, które zobowiązują się do zawarcia w określonym czasie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego. W dokumencie należy wypełnić niezbędne informacje takie jak dane osobowy kupca i sprzedawcy, włącznie z numerem i serią dowodu osobistego. Ponadto są w niej ustalane szczegóły nieruchomości będącej przedmiotem umowy, jej umiejscowienie oraz kwota, za jaką zostanie poddana transakcji. Wzory dokumentów są możliwe do pobrania poniżej.

Podgląd dokumentuUMOWA PRZEDWSTĘPNA


KUPNA - SPRZEDAŻY PRAWA WŁASNOŚCI DO LOKALU


 Zawarta w dniu .................. w ..................pomiędzy stronami:


 
 1. .................., zam. w .................. przy ul. .................., legitymującym się dowodem osobistym seria i nr .................., zwanym dalej Sprzedającym
a
 1. .................., zam. w ..................przy ul. .................., legitymującym się dowodem osobistym seria i nr .................., zwanym dalej Kupującym
 


..................

§ 1


 


Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie wszelkich istotnych elementów umowy przyrzeczonej, która ma zostać zawarta pomiędzy stronami.


 


§ 2


 
 1. Strony postanawiają, że przyrzeczona umowa sprzedaży prawa własności do lokalu mieszkalnego znajdującego się w ..................przy ul. ..................Przysługującego Sprzedającemu, zostanie zawarta do dnia .................. za cenę .................. zł(słownie: ..................złotych).
 2. Sprzedający oświadcza, że zbywane prawo wolne jest od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich i nie toczy się również przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne.
 3. Gdyby po zawarciu niniejszej umowy ujawniło się istnienie jakiegokolwiek obciążenia zbywanego prawa, Sprzedający zobowiązuje się je uregulować do czasu zawarcia umowy przyrzeczonej.
..................

§ 3


 

  1. Sprzedający oświadcza, że na poczet należności z tytułu ceny otrzymał w dniu dzisiejszym od Kupującego gotówką kwotę ..................zł (słownie: .................. złotych) tytułem zadatku.
  2. W przypadku niewykonania umowy przez Sprzedającego, zwróci on Kupującemu zadatek w podwójnej wysokości.
  3. W razie niewykonania umowy przez Kupującego zadatek przepada na rzecz Sprzedającego.  ..................

   § 4


    
   1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
   2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.
    
    


   Sprzedający                                                                                          Kupujący


   ..................................                                                            ................................


   Nieruchomości

   Popularne zapytania:

   • przedwstępna
   • umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania
   • Wzór Umowy Przedwstępnej
   • umowa sprzedaży mieszkania
   • wzór umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania
   • wzór umowy przedwstępnej na zakup mieszkania
   • umowa przedwstępna sprzedaży budynku
   • umowa przedkupna mieszkania
   • umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania doc
   • Umowa przedwstepna Kupna Sprzedaży Druki

   Podobne wzory dokumentów