Umowa przechowania

539 pobrań

3927 wyświetleń

Charakter umowy przechowania regulują przepisy artykułów 835 do 845 Kodeksu cywilnego. W ramach umowy przechowawca podejmuje się przechowania rzeczy ruchomych składającego. Istotnym elementem umowy jest fakt, iż przechowanie ma na celu zachowanie rzeczy w stanie niezmienionym (niepogorszonym). W zależności od umowy pomiędzy stronami przechowanie może mieć charakter płatny lub nieodpłatny. Odpowiednie postanowienia co do płatności i szczególnych warunków umowy pomiędzy stronami należy zawrzeć w treści dokumentu. Wzory dokumentów, wraz z istotnymi elementami umowy, są do pobrania poniżej.

Podgląd dokumentu

 


UMOWA PRZECHOWANIA


 


 


zawarta dnia .................. w .................. pomiędzy:..................


zam. w .................. przy ..................


zwanym dalej Przechowawcą,


a


..................


zam. w .................. przy..................


zwanym dalej Składającym.§ 1

..................

Przechowawca zobowiązuje się przechować następujące przedmioty:


..................


Miejscem przechowywania będzie ..................


Przechowawca nie jest upoważniony do korzystania z przedmiotów oddanych do przechowania jak również oddawania ich do korzystania osobom trzecim.§ 2


Przechowanie będzie trwało od dnia .................. do dnia ..................§ 3


Składający zapłaci Przechowawcy za przechowanie wyżej wymienionych przedmiotów .................. zł za każdy .................. przechowywania.

..................


§ 4


Przechowawca zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotów oddanych mu do przechowania.


§ 5


Składający może odebrać przedmiot przechowania w każdym czasie jednakże wówczas obowiązany jest do zapłaty za cały okres, na jaki została zawarta umowa.§ 6


Przechowawca nie może oddać przedmiotu przechowania osobie trzeciej, chyba że ze względu na okoliczności nie będzie mógł sam dłużej rzeczy przechowywać. W takim wypadku obowiązany jest powiadomić Składającego o tym fakcie w ciągu .................. dni.

..................


§ 7


W sprawach nieunormowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.§ 8


Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.§ 9

..................

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


 
Sprzedaż

Popularne zapytania:

  • umowa przechowania wzór
  • umowa przechowania dokumentacji księgowej
  • umowa na przechowywanie
  • umowa depozytowa wzór
  • umowa przechowania ezór

Podobne wzory dokumentów