Umowa pożyczki

15490 pobrań

61270 wyświetleń

Umowa pożyczki jest umową cywilnoprawną. Zasady jej zawierania oraz podstawowe obowiązki pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy regulują przepisy ustawy Kodeks cywilny. Zawierając umowę pożyczki pożyczkodawca (podmiot udzielający pożyczki) zobowiązuje się przekazać pożyczkobiorcy (podmiotowi otrzymującemu pożyczkę) określoną w umowie kwotę pieniędzy, rzadziej dobra materialne oznaczone co do gatunku. Umowa zobowiązuje jednocześnie pożyczkobiorcę do zwrotu pożyczonych pieniędzy lub dóbr materialnych, w takiej samej ilości i niepogorszonym stanie. Wzory dokumentów przydatnych w zawieraniu umów cywilnoprawnych, wraz ze wzorem umowy pożyczki, można pobrać poniżej.

Podgląd dokumentu

 
UMOWA POŻYCZKI


 


 


zawarta dnia .................. w .................. pomiędzy:


..................


zam. przy .................. w ..................


zwanym dalej Pożyczkobiorcą,


a

..................

..................


zam. przy .................. w ..................


zwanym dalej Pożyczkodawcą.


 


 


§ 1


Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości .................. zł.


..................

§ 2


Pożyczkobiorca wymienioną w § 1 kwotę pożyczki przyjmuje i potwierdza odbiór całej kwoty w gotówce.


 


§ 3


Pożyczkobiorca oświadcza, iż zwróci przyjętą kwotę wraz z odsetkami
do dnia ..................r.


 


§ 4


Pożyczkobiorca zapłaci odsetki od zaciągniętej pożyczki w wysokości ..................
w stosunku ..................


..................

§ 5


Za zgodą Stron można przesunąć spłatę pożyczki. Zgoda taka musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Zwrot pożyczki zostanie pokwitowany na odwrocie niniejszej umowy, na każdym jej egzemplarzu.


 


§ 6


Za opóźnienie w zwrocie pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek karnych w wysokości: .................. za każdy ...................................


 


§ 7


W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


..................

§ 8


Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


 


 


....................................                 ....................................


Pożyczkodawca                          Pożyczkobiorca


Sprzedaż

Popularne zapytania:

  • umowa pożyczki
  • umowa pozyczki
  • druk pożyczki gotówkowej
  • pożyczka
  • wzór umowy pożyczki
  • umowa pożyczki wzór
  • umowa pożyczki pieniężnej wzór
  • umowa pożyczki pieniędzy
  • umowa pożyczki pieniędzy wzór
  • wzor umowy pozyczki

Podobne wzory dokumentów