Umowa poręczenia

917 pobrań

5786 wyświetleń

Umowa poręczenia jest umową cywilnoprawną i rodzajem zobowiązania, w którym poręczyciel zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń wierzyciela w razie niezaspokojenia ich przez dłużnika. Zasady udzielania poręczeń reguluje Kodeks cywilny. Zgodnie z jego przepisami umowa poręczenia wymaga zachowania formy pisemnej, po rygorem nieważności. W umowie należy wskazać wszystkie zainteresowane strony, można też zastrzec pewne warunki. Wzory dokumentów wymaganych przez Kodeks cywilny, wraz ze wzorcową umową poręczenia, można pobrać poniżej.

Podgląd dokumentu

 UMOWA PORĘCZENIA


 


 


Zawarta dnia .................. w .................. pomiędzy:..................


zam. przy .................. w ..................


zwanym dalej Wierzycielem


a

..................

..................


zam. przy .................. w ..................


zwanym dalej Poręczycielem.


§ 1


Poręczyciel udziela poręczenia za zobowiązanie
z tytułu .................. w wysokości .................. zł udzielonej ..................
na podstawie ..................


Poręczenie obejmuje zobowiązania pożyczkobiorcy istniejące w chwili udzielenia poręczenia jak i mogące powstać w przyszłości z tytułu niewykonania umowy pożyczki.

..................

§ 2


Poręczyciel odpowiada solidarnie z dłużnikiem.


§ 3


Poręczyciel oświadcza, że wykona zobowiązanie bezzwłocznie po zawiadomieniu, iż dłużnik ma opóźnienia w zwrocie pożyczki.


§ 4


W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 5


Umowę sporządzono w trzech jednakowych egzemplarzach, po jednym dla stron oraz jednej dla dłużnika.


 


 


.....................................             .......................................


Poręczyciel                                      Wierzyciel


Pełnomocnictwa

Popularne zapytania:

  • poręczenie majątkowe wzór
  • wzory umów poręczenia
  • poręczenie wzór umowy
  • poręczenie wzór
  • wzór poręczenia cywilnego
  • poręczyciel wzór
  • poręczenie pożyczki wzór
  • wzor pisma poreczenia
  • wzór poręczenia dotacji z up
  • umowa poręczenia

Podobne wzory dokumentów