Umowa podnajmu części lokalu użytkowego

3262 pobrań

15550 wyświetleń

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego zawierana jest przez dotychczasowego najemcę lokalu i podnajemcę, który dzięki umowie zyskuje prawo odpłatnego użytkowania wskazanej części lokalu użytkowego pozostającego w dyspozycji najemcy. Obydwie strony umowy odpowiadają za lokal przed jego właścicielem (wynajmującym). Na zawarcie umowy podnajmu wynajmujący musi wcześniej wyrazić zgodę. Warunki najmu i podnajmu regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Wzory dokumentów z ważnymi uregulowaniami, które należy zawrzeć w umowie, są do pobrania poniżej.

Podgląd dokumentu

 


 


UMOWA PODNAJMU CZĘŚCI LOKALU UŻYTKOWEGO


 


 


 


zawarta dnia .................. w .................. pomiędzy:


..................


zam. w .................. przy ..................


zwanym dalej Wynajmującym


a

..................

..................


zam. w .................. przy ..................


zwanym dalej Podnajemcą.


 


§ 1


1. Wynajmujący oświadcza, iż jest najemcą lokalu położonego w .................. przy ..................


2. Wynajmujący posiada prawo do lokalu z tytułu
..................

..................

§ 2


Wynajmujący wyraża zgodę na korzystanie przez Podnajemcę z:


..................


§ 3


Wynajmujący oddaje w podnajem


..................Podnajemca oświadcza, że przyjmuje bez zastrzeżeń przedmiot umowy w takim stanie, w jakim jest w chwili zawarcia umowy.


§ 5


Podnajemcą będzie płacił Wynajmującemu czynsz z góry w wysokości
.................. zł miesięcznie powiększony o podatek VAT do .................. dnia następnego miesiąca na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wynajmującego.


§ 6


Podnajemcy nie wolno dokonywać żadnych zmian w przedmiocie umowy bez zgody Wynajmującego.

..................

§ 7


Podnajemca na własny koszt dokona renowacji przedmiotu najmu.


§ 8


Podnajemcy nie wolno obciążyć przedmiotu podnajmu jakimkolwiek prawem osoby trzeciej.


§ 9


Umowa zostaje zawarta na czas ...................


§ 10


Wynajmujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie zalegania przez Podnajemcę z zapłatą czynszu, bądź w przypadku naruszenia postanowień § 6 i § 8 niniejszej umowy.


§ 11

..................

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory wynikłe na tle jej stosowania poddaje się rozstrzygnięciu sądów powszechnych.


§ 12


Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 13


Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


 


 


.....................................                    

Nieruchomości

Popularne zapytania:

  • podnajem
  • umowa podnajmu
  • Umowa Podnajmu Mieszkania
  • wzór umowy podnajmu pomieszczeń
  • umowa podnajmu lokalu
  • umowa podnajmu lokalu użytkowego wzór
  • Umowa Najmu Lokalu Użytkowego Wzór
  • wzor umowy podnajmu
  • podnajem lokalu użytkowego
  • umowa podnajmu mieszkania

Podobne wzory dokumentów