Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

105 pobrań

443 wyświetleń

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy oraz podobna umowa zawierana z chwilą rozwiązania umowy o pracę wymaga formy pisemnej. Zawarcie umowy zobowiązuje pracownika do powstrzymania się od działań konkurencyjnych względem swojego pracodawcy. Przez działania te należy rozumieć zarówno działalność zarobkową, jak i nieodpłatną. Naruszenie warunków umowy zawartej na czas trwania stosunku pracy może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę. Obowiązujące wzory dokumentów są do pobrania poniżej.

Podgląd dokumentu

Umowa o zakazie konkurencji


w czasie trwania stosunku pracy


 


zawarta w dniu ..................r. w .................. pomiędzy:


1. .................. z siedzibą przy ul. .................. w .................. zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez ..................


a

..................

2. .................., zamieszkałym przy ul. .................. w .................., zwanym dalej Pracownikiem.


o następującej treści:


 


§ 1
 1. Pracownik zobowiązuje się w okresie zatrudnienia u Pracodawcy nie prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Pracodawcę, dotyczącej wykonywania usług finansowych i rachunkowych. Za działalność konkurencyjną uważane będą następujące czynności:

   • pozostawanie w stosunku spółki prowadzącej zbliżoną działalność wobec Pracodawcy,
   • prowadzenie przedsiębiorstwa we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej,
   • występowanie w charakterze agenta, pełnomocnika, czy prokurenta podmiotów konkurencyjnych)

  ..................


  1. Pracownik zobowiązuje się ponadto, przez okres określony w ust. 1, nie świadczyć pracy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub na jakiejkolwiek innej podstawie, na rzecz jakiegokolwiek podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy.
   


  § 2
  1. Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności i informacji, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków, a w stosunku do których Pracodawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę.
  2. W szczególności Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących stosowanej przez Pracodawcę organizacji i struktury pracy oraz sposobu prowadzenia działalności usługowej, a także wszelkich poufnych danych dotyczących jego klientów.
  ..................

  § 3
  1. W razie niewykonania przez Pracownika obowiązków określonych w niniejszej umowie, Pracodawca może dochodzić od niego naprawienia poniesionej szkody na zasadach określonych w art. 114-122 kodeksu pracy.
  2. Niezależnie od odpowiedzialności materialnej, określonej w ust. 1, Pracodawca może zastosować wobec Pracownika naruszającego postanowienia umowy odpowiedzialność porządkową, a w uzasadnionych przypadkach wypowiedzieć umowę o pracę lub rozwiązać ją bez wypowiedzenia z winy Pracownika (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.).
   


  § 4


  Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy .................. w ...................


  ..................

  § 5
  1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. Umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
   


   


   


  .....................................................                    .....................................................


  Pracodawca                                                            Pracownik


   


  Praca

  Popularne zapytania:

  • dxialenie konkurencyjne dokument
  • wzor umowy o prace pelnomocnika, prokurenta
  • umowa o zakazie konkurencji druk

  Podobne wzory dokumentów