Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

86 pobrań

651 wyświetleń

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy to bardzo ważny dokument, który chroni przedsiębiorców przed działaniami konkurencyjnymi. Pracownik zobowiązuje się w niej przez ściśle określony czas po ustaniu zatrudnienia nie prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, jak i nie świadczyć pracy na rzecz podmiotu, który taką działalność konkurencyjną prowadzi. W zamian taki pracownik będzie otrzymywał określone wynagrodzenie przez czas trwania zakazu. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy określa także kary umowne za brak stosowanie się do jej postanowień przez byłego pracownika, który został nią objęty. Wzory dokumentów umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy znajdują się w załączniku.

Podgląd dokumentu

 Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy


 


zawarta w dniu ..................r. w .................. pomiędzy:


1................... z siedzibą przy .................. w .................., zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez ..................


a


2. .................., zamieskałym/ą przy ul. .................. w .................., zwanym/ą dalej Pracownikiem;


o następującej treści:


..................

§ 1
 1. Pracownik zobowiązuje się po ustaniu stosunku pracy u Pracodawcy nie prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do prowadzonej przez niego działalności, polegającej na świadczeniu usług finansowych i rachunkowych. Za działalność konkurencyjną uważane będą następujące czynności:  • pozostawanie w stosunku spółki prowadzącej zbliżoną działalność wobec Pracodawcy,
  • prowadzenie przedsiębiorstwa we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej,
  • występowanie w charakterze agenta, pełnomocnika, czy prokurenta podmiotów konkurencyjnych.

   2. Pracownik zobowiązuje się ponadto nie świadczyć pracy w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło lub na innej podstawie, na rzecz jakiegokolwiek podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do Pracodawcy.  ..................

    


    


   § 2
   1. Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków pracowniczych, a których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę Pracodawcę.
   2. W szczególności Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących organizacji i struktury pracy oraz działalności usługowej Pracodawcy, a także wszelkich poufnych danych dotyczących jego klientów.
   ..................

   § 3
   1. Zakaz konkurencji, określony w § 1 i 2, obowiązywać będzie Pracownika przez okres .................. lat od ustania stosunku pracy.
   2. Pracownikowi przysługuje przez okres trwania zakazu konkurencji odszkodowanie w wysokości .................. zł brutto(słownie:..................  złotych) miesięcznie, płatne ostatniego dnia każdego miesiąca trwania zakazu.
   3. Płatność dokonywana będzie na rachunek bankowy wskazany przez Pracownika.
    


   § 4
   1. Pracownik zobowiązuje się zapłacić Pracodawcy kwotę .................. zł (słownie: .................. złotych) tytułem kary umownej za naruszenie zakazu konkurencji określonego w § 1 i 2.
   2. Pracodawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
   3. W wypadku naruszenia zakazu konkurencji Pracodawca jest także uprawniony, do wstrzymania wypłaty dalszych rat odszkodowania oraz do dochodzenia bezpodstawnie pobranego przez Pracownika odszkodowania, o którym mowa w § 3 pkt 2.
   ..................

   § 5


   Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


    


   § 6


   Umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


    


    


    


   Pracodawca                                                              Pracownik


    


    


   ..................................................                      ..................................................


    


    


    


    


   Praca

   Popularne zapytania:

   • formularz o zakazie konkurencji
   • umowa o zakazie konkurencji wzór
   • wzór umowy o zakazie konkurencji
   • umowa o zakazie konkurencji wzór po ustaniu
   • zakaz konkurencyjnosci wzor
   • zakaz konkurencji dokument
   • wzrór umowy o zakazie konkurencji
   • oświadczenie o zakazie konkurencji wzór

   Podobne wzory dokumentów