Umowa o roboty budowlane

942 pobrań

1549 wyświetleń

Umowa o roboty budowlane to dokument potwierdzający zawarcie umowy między Zamawiającym a Wykonawcą usługi budowlanej. Na wstępie trzeba podać dane identyfikacyjne z numerami dowodów osobistych. W dalszej części pisma należy ustalić warunki przeprowadzenia prac, określając: zakres pracy, materiały budowlane, wysokość wynagrodzenie, termin zakończenia czynności budowlanych, ustalenia kary za niewywiązanie się z warunków umowy. Dokument powinien powstać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez obydwie strony kontraktu.

Budowlane

Popularne zapytania:

  • roboty
  • budowlane

Podobne wzory dokumentów