Umowa o pracę zawarta na okres próbny

1465 pobrań

8086 wyświetleń

Umowa o pracę zawarta na okres próbny to umowa zawierana między pracownikiem i pracodawcą, która ma za zadanie sprawdzić kwalifikacje i umiejętności pracownika przy wykonywaniu pracy o określonym rodzaju. Przepisy kodeksu pracy dopuszczają zawarcie z danym pracodawcą jednej takiej umowy na konkretnym stanowisku, na maksymalny okres 3 miesięcy. Oprócz terminu rozpoczęcia i okresu trwania umowy na okres próbny, określa się w niej także rodzaj stanowiska, wymiar czasu pracy i wysokość wynagrodzenia pracownika. Przed upływem tego okresu pracodawca może zdecydować się na zawarcie kolejnej umowy o pracę. Wówczas będzie to już umowa na czas określony lub umowa na czas nieokreślony. Wzory dokumentów umowy o pracę zawartej na okres próbny znajdują się w załączniku.

Podgląd dokumentu

 


..........................................................


pieczątka firmowa pracodawcy


 


Umowa o pracę zawarta na okres próbny


 


 


zawarta w dniu .................. r. w .................. pomiędzy:


1. .................. z siedzibą przy .................. w .................., zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez


..................


a



2. .................., .................. przy .................. w .................., .................. dalej Pracownikiem;


o następującej treści:


..................


 1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na okres próbny wynoszący .................. miesiące na stanowisku .................. w wymiarze pełnego etatu czasu pracy i powierza obowiązki związane z .................., których zakres został określony w załączniku do niniejszej umowy.




 




 1. Jako miejsce wykonywania pracy ustala się siedzibę Pracodawcy, tj. .................. mieszcząca się przy ul. .................. w .................., a dniem rozpoczęcia pracy jest .................. r.




 





  1. W czasie trwania umowy o pracę Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości miesięcznej .................. zł brutto (słownie:.................. złotych), na które składa się:

   - wynagrodzenie zasadnicze: .................. zł

   - dodatek za pracę przy komputerze: .................. zł.

  ..................

    


   4.  Umowę zawiera się na okres od dnia..................r. do dnia .................. r.


    


    


   Oświadczam, że egzemplarz niniejszej umowy


   Otrzymałem(am) i po zapoznaniu się


   z jej treścią zaproponowane warunki pracy


   i wynagrodzenia przyjmuję.


    



   Praca

   Popularne zapytania:

   • umowa na czas próbny wzór
   • druk umowy na okres próbny
   • umowa na okres próbny pdf
   • załącznik do umowy o pracę na okres próbny
   • umowa o pracę na okres próbny wzór darmo
   • Umowa O Pracę Druk Pdf
   • wzór umowy o pracę na okres próbny
   • umowa o pracę na okres próbny wzór
   • UMOWA NA OKRES PRÓBNY WZÓR
   • wypowiedzenie umowy na okres próbny wzór pisma

   Podobne wzory dokumentów