Umowa o pracę zawarta na czas zastępstwa

1394 pobrań

14742 wyświetleń

Umowa o pracę zawarta na czas zastępstwa to umowa zawierana na czas określony obejmujący usprawiedliwioną nieobecność pracownika w pracy. Jest ona stosowana do zastępowania pracowników będących na urlopach macierzyńskich, wychowawczych lub bezpłatnych, a także posiadających dłuższe zwolnienie lekarskie. W umowie o pracę na czas zastępstwa pracodawca określa termin rozpoczęcia pracy przez pracownika, jej wymiar i wysokość wypłacanego wynagrodzenia. Oprócz upływu terminu na jaki została zawarta (związanego z określoną datą lub zdarzeniem), umowa o pracę na czas zastępstwa przewiduje możliwość jej wcześniejszego rozwiązania za porozumieniem stron lub za 3-dniowym wypowiedzeniem. Wzory dokumentów umowy o pracę zawartej na czas zastępstwa znajdują się w załączniku.

Podgląd dokumentu

.................. ..................r.


 .........................................


pieczątka firmowa pracodawcy


 


Umowa o pracę zawarta na czas zastępstwa


 


zawarta w dniu ..................r. w ..................pomiędzy:


1. .................. z siedzibą przy ul. .................. w .................., zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez ..................


a

..................

2. .................., zam. przy .................. w .................., ..................dalej Pracownikiem


o następującej treści:1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na czas nieświadczenia pracy przez
.................., której/ego nieobecność jest usprawiedliwiona i wynika z faktu ..................
2. Przez powyższy okres Pracownik będzie zatrudniony w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy na stanowisku
..................

..................3. Miejscem wykonywania pracy będzie dla pracownika siedziba Pracodawcy, tj.
.................. mieszcząca się przy ul................... w .................., a dniem rozpoczęcia pracy jest .................. r. 

..................

4. W czasie obowiązywania niniejszej umowy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie za wykonaną pracę w wysokości wynagrodzenia zasadniczego w kwocie miesięcznej .................. zł brutto (słownie: ..................złotych), płatne w terminie do ..................  dnia danego miesiąca.


 


5. Umowa o pracę może zostać wypowiedziana przed upływem terminu, na jaki została zawarta przez każdą ze stron za.................. dniowym okresem wypowiedzenia...................

6. Każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej umowy oraz przyjęła do wiadomości i wykonania, a także otrzymała po jednym egzemplarzu umowy.
 


 


 


.........................................                                     


Praca

Popularne zapytania:

  • podanie o zastępstwo wzór
  • zastępstwo wzór
  • Umowa o pracę na zastepstwo druk
  • umowa o pracę zawarta na czas zastępstwa
  • umowa o prace w zastępstwie wzór
  • szablon wniosku umowy zastępstwa
  • druk umowa o pracę na czas zastępstwa
  • wzór umowy na czas zastępstwa
  • umowa o prace na zastępstwo wzór
  • wzór umowy na zastępstwo pracownika

Podobne wzory dokumentów