Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

2634 pobrań

10241 wyświetleń

Umowa o pracę na czas nieokreślony potwierdza zawarcie stosunku pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Ta forma umowy daje pracownikowi najszersze gwarancje, a zasady jej zawierania oraz kwestie związane z przebiegiem pracy i rozwiązaniem umowy są dokładnie unormowane w przepisach Kodeksu pracy. Zgodnie z kodeksem umowa wymaga formy pisemnej. Jeśli strony zawrą ją ustnie, to najpóźniej w dniu przystąpienia pracownika do pracy, pracodawca powinien potwierdzić warunki umowy na piśmie. Obowiązujące wzory dokumentów można pobrać poniżej.

Podgląd dokumentu

.................. .................. r.


 


.........................................           


pieczątka firmowa pracodawcy


 


Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony


 


zawarta w dniu .................. r. w .................. pomiędzy:


1. ..................z siedzibą przy ul. .................. w .................., zwanym dalej Pracodawcą, reprezentowanym przez ..................


a


2. .................., zamieszkałym przy .................. w .................., zwanym dalej Pracownikiem;


o następującej treści:


..................


 1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na stanowisku .................. w dziale.................. w pełnym wymiarze czasu pracy i powierza obowiązki określone w zakresie zadań i czynności stanowiących załącznik do niniejszej umowy.
 
 1. Pracownik obowiązany jest wykonywać powierzoną pracę w siedzibie pracodawcy, tj. w ..................mieszczącej się przy .................. w .................., począwszy od dnia .................. r.
..................


 1. W czasie trwania umowy o pracę Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie płatne na warunkach przewidzianych w niniejszej umowie składające się z:

  1. wynagrodzenia zasadniczego
Praca

Popularne zapytania:

 • umowa o pracę druk pdf
 • umowa o pracę wzór
 • wzór umowy na czas nieokreślony
 • druk umowy o pracę na czas nieokreślony
 • umowa o pracę na czas nieokreślony druk
 • wzór umowy o pracę 2015
 • umowa o pracę na czas nieokreślony
 • druk umowa o pracę na czas nieokreślony
 • Druk umowy o pracę
 • wzór umowy o pracę na czas nieokreślony pdf

Podobne wzory dokumentów