Umowa najmu mieszkania

34757 pobrań

110966 wyświetleń

Umowa najmu mieszkania jest umową cywilnoprawną. Zasady zawierania umów tego typu regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Przez zawarcie umowy najmu mieszkania, wynajmujący oddaje do dyspozycji najemcy lokal mieszkalny, którego jest właścicielem i / lub którym może w tym zakresie rozporządzać. W zamian za możliwość korzystania z lokalu, w zakresie zawartym w umowie, najemca zobowiązuje się do zapłaty czynszu w określonej wysokości. Wzory dokumentów związanych z najmem, w tym umowę najmu mieszkania, można pobrać poniżej.

Podgląd dokumentu

 


UMOWA NAJMU MIESZKANIA


 


 


Zawarta dnia .................. w .................. pomiędzy:..................


zam. przy .................. w ..................


zwanym dalej Wynajmującym


a


..................


zam. .................. w ..................


zwanym dalej Najemcą.

..................

 


§ 1


1.Wynajmujący oddaje w najem Najemcy lokal znajdujący się w


.................. przy ..................


na cele mieszkaniowe. Wynajmujący oświadcza, iż jest jedynym właścicielem przedmiotu najmu. Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu a w szczególności korzystanie z energii elektrycznej, bieżącej wody, telefonów, centralnego ogrzewania, tv. Koszty korzystania z wymienionych usług ponosi Najemca.


2. Wraz z lokalem oddane zostaną niżej wymienione przedmioty ruchome będące na wyposażeniu lokalu:


..................
§ 2

..................

Najemca będzie uiszczał Wynajmującemu opłatę czynszową w wysokości
.................. zł miesięcznie. Czynsz będzie płacony z góry do .................. dnia
każdego miesiąca.
§ 3


Zgody Wynajmującego wymagają: podnajem, wszelkie zmiany i ulepszenia przedmiotu najmu, a w szczególności:


..................


..................

§ 4


Wynajmujący może podnieść czynsz najmu po uprzednim zawiadomieniu o tym Najemcy co najmniej .................. dni wcześniej.. Jednorazowo nie można podnieść czynszu o więcej niż .................. % umówionej miesięcznej stawki czynszu.§ 5


Najemca dokona we własnym zakresie konserwacji lokalu oraz napraw bieżących.§ 6


Umowa zostaje zawarta na czas ..................
Po okresie umowy Najemca zwolni lokal, opróżni go na własny koszt z wniesionych tam jego rzeczy. Zwróci także w stanie niepogorszonym rzeczy wymienione w § 2 pkt 2 niniejszej umowy.

..................


§ 7


Każda ze stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem
.................. okresu wypowiedzenia.§ 8

..................

1. Na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego przysługujących mu w dniu zakończenia najmu Najemca wpłaci do jego rąk kaucję w wysokości równej .................. miesięcznym czynszom.


2. Niewykorzystana kwota kaucji zostanie zwrócona Najemcy w dniu zakończenia najmu. Kaucja nie podlega oprocentowaniu.§ 9


1. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem za .................. pełne okresy płatności lub narusza inne postanowienia umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności, o którymch mowa wyżej, Najemca obowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i opuścić przedmiot najmu w terminie .................. dni.


2. Wynajmujący może wypowiedzieć Najemcy, bez zachowania terminów wypowiedzenia, umowę również wtedy, gdy Najemca przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali znajdujących się w jego sąsiedztwie.


3. Wynajmujący może też wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia jeżeli stwierdzi, że Najemca używa przedmiotów wymienionych w § 1 pkt 2 niezgodnie z ich przeznaczeniem, bądź też dewastuje je.§ 10

..................

Opłatę skarbową z tytułu tejże umowy uiści Najemca.§ 11


Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.§ 12


W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 13


Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiący egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 


............................................     ..............................................


Wynajmujący                                  Najemca


Nieruchomości

Popularne zapytania:

  • umowa najmu
  • umowa najmu mieszkania
  • wzór umowa najmu
  • umowa wynajmu mieszkania
  • umowa najmu mieszkania wzór 2015
  • wzory wynajmu mieszkania
  • umowa najmu lokalu mieszkalnego
  • wzor najmu mieszkania umowa
  • umowa najmu wzór pdf
  • wzór umowy najmu mieszkania

Podobne wzory dokumentów