Umowa najmu części powierzchni użytkowej

2158 pobrań

8445 wyświetleń

Umowa najmu części powierzchni użytkowej określa warunki użytkowania i odpłatność za najem części powierzchni użytkowej. Umowa określa prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy. Podstawowym obowiązkiem wynajmującego jest udostępnienie przedmiotu umowy, do podstawowych obowiązków najemcy należy wnoszenie opłat najmu oraz użytkowanie części powierzchni użytkowej zgodnie z jej przeznaczeniem, które również powinno zostać opisane w umowie. Umowa jest umową cywilno – prawną i podlega regulacjom zawartym w Kodeksie cywilnym. Wzory dokumentów przydatne do sporządzenia umowy najmu są do pobrania poniżej.

Podgląd dokumentu

 


UMOWA NAJMU CZĘŚCI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ


 


 


zawarta dnia .................. w ..................pomiędzy:..................
zam. w .................. ..................


zwanym dalej Wynajmującym


a

..................

..................
zam. w .................. przy ..................


zwanym dalej Najemcą.§1


Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem ..................
położonych ..................§2

..................

Wynajmujący oddaje Najemcy w najem
.................. o powierzchni .................. m2
w miejscu ustalonym przez strony.§3


Najemca oświadcza, że wynajmowaną powierzchnię w każdym z lokali opisanych w §1 przeznaczy na


..................§4


W zamian za wynajmowaną powierzchnię Najemca..................
§5

..................

Wynajmujący zobowiązuje się do
............................................................................................................................


............................................................................................................................

§6


Umowa zostaje zawarta na czas od .................. do .................. .§7


Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem .................. okresu wypowiedzenia.§8

..................

Wynajmujący może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia w przypadku


..................


§9


W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


§10


Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§11


Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


..................

 


.........................................             

Nieruchomości

Popularne zapytania:

  • umowa najmu czesci powierzchni użytkowej lokalu
  • lokal
  • umowa wynajmu części mieszkania
  • umowa najmu części powierzchni urzytkowej
  • umowa wynajmu działki
  • umowa najmu części powierzchni użytkowej druk
  • umowa najmu powierzchni wzór
  • wzór rozwiązania umowy najmu powierzchni użytkowej
  • umowa najmu terenu
  • umowa najmu powierzchni użytkowej wzór

Podobne wzory dokumentów