Umowa darowizny

7261 pobrań

26502 wyświetleń

Umowa darowizny podlega uregulowaniom prawnym zawartym w artykułach 888 do 902 Kodeksu Cywilnego. Zawierając umowę, darczyńca przekazuje osobie obdarowanej, składniki majątku bądź pieniądze, których jest właścicielem. Co do zasady, umowa darowizny wymaga formy pisemnej, a w szczególnych przypadkach (np. przekazanie nieruchomości) konieczne jest zawarcie jej w formie aktu notarialnego. Umowa darowizny może nakładać na obdarowanego pewne obowiązki. Jeśli ma ona szczególny charakter należy ją precyzyjnie dopracować. Wszystkie niezbędne elementy umowy zawierają wzory dokumentów – do pobrania poniżej.

Podgląd dokumentu

 


 


 


UMOWA DAROWIZNY


 


 


 


zawarta dnia .................. w .................. pomiędzy..................


zam. w .................. przy ..................


zwanym dalej Darczyńcą,


a


..................


zam. w .................. przy ..................


zwanym dalej Obdarowanym.

..................

 


§ 1


Darczyńca zobowiązuje się wydać następujące rzeczy ruchome:


..................na rzecz Obdarowanego, a Obdarowany przyjmuje te rzeczy na własność.


 


§ 2


Darczyńca ma prawo odwołać wykonaną darowiznę w każdym czasie, jeżeli Obdarowany dopuścił się względem niego lub jego najbliższych rażącej niewdzięczności.


 


§ 3


W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


..................

§ 4


Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


 


...........................................                           ......................................


Darczyńca                                                   Obdarowany


 


 


Sprzedaż

Popularne zapytania:

  • umowa darowizny
  • wzór umowy o darowizne
  • darowizna
  • umowa darowizny wzór
  • umowa o darowiznę wzór
  • wzór umowy o darowiznę samochodu
  • umowa darowizny samochodu wzór pdf
  • darowizna-formularz - wzor
  • umowa darowizny druk
  • Umowa Darowizny Formularz

Podobne wzory dokumentów