Ugoda

2571 pobrań

23482 wyświetleń

Dokumentem, który rozstrzyga spór między sprzedającym, a kupującym jest ugoda. Określa ona warunki odstąpienia od wzajemnych roszczeń wynikających z tytułu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży dotyczącej przedmiotu ugody. Wzory dokumentów ugody zawierają dane stron, które ugodę chcą zawrzeć, ich zgodne oświadczenia o braku roszczeń oraz braku wpływu pisma na ich wzajemne stosunki. Na koniec sprzedający i kupujący składają podpisy, a ugoda jest zawarta w dwóch egzemplarzach - po jednym dla strony.

Podgląd dokumentu

 
UGODA
Zawarta w dniu .................. w .................. pomiędzy:


..................
zam. przy .................. w ..................
zwanym dalej Kupującym,


a

..................

..................
zam. przy .................. w ..................
zwanym dalej Sprzedającym.§ 1.


Przedmiotem ugody są prawa i obowiązki stron, wynikające z umowy ...................


§ 2.


Strony zgodnie postanawiają, iż dla zakończenia trwającego między nimi sporu dotyczącego zakresu odpowiedzialności Sprzedającego w związku z .................. Sprzedający zapłaci Kupującemu kwotę.................. zł, tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Kupującego, w następujący sposób: ...................

..................

 


§ 3.


Strony zgodnie oświadczają, że nie roszczą do siebie innych pretensji wynikających z tytułu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży z dnia .................. dotyczącej przedmiotu ugody. Ponadto niniejsza ugoda zaspokaja wszelkie dotychczasowe i przyszłe roszczenia odszkodowawcze związane z przedmiotową umową sprzedaży.


§ 4.


Kupujący oświadcza, iż nie będzie dochodzić odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.

..................

§ 5.


Strony ponadto oświadczają zgodnie, że niniejsza ugoda nie wpłynie na ich wzajemne stosunki.


§ 6.


Ugoda niniejsza została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


 
........................................               .......................................


Sprzedający                                         Kupujący


Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • wzór ugody
  • o2
  • wzór umowy ugody z bankiem druk
  • ugoda z bankiem wzór
  • wzór pisma ugodowego
  • wzór umowy ugody
  • ugoda
  • wzory ugody
  • wzor ugody
  • ugoda wzór

Podobne wzory dokumentów