Prokura łączona

30 pobrań

494 wyświetleń

Prokura łączona (łączna) jest rodzajem pełnomocnictwa udzielanym przez podmiot będący osobą prawną innym podmiotom (osobom fizycznym). Pełnomocnictwo to upoważnia prokurentów do reprezentacji na zewnątrz. Prokurenci, po udzieleniu prokury łącznej, mogą reprezentować osobę prawną przed innymi instytucjami i składać w jej imieniu oświadczenia woli. Prokury łącznej udziela się minimum dwóm osobom. Prokurenci podlegają wpisowi do KRS. Powołanie prokurentów wymaga zachowania formy pisemnej. Wzory dokumentów, w tym dokumentu powołania prokurentów, można pobrać poniżej.

Podgląd dokumentu

 


.................., dn. ..................


 


 


 


PROKURA ŁĄCZONA


 


 


 


Wspólnicy spółki dnia ..................r. ustanawiają dla swej spółki..................z siedzibą w


.................. przy .................. ..................zwanej dalej Spółką,


Prokurentów w osobach:

..................

....................................zam. w .................. przy .................. ..................,


.................. się dowodem osobistym seria ..................nr ..................


wydanym przez ..................


oraz

..................

.................. .................., zam. w .................. przy .................. ..................,


.................. się dowodem osobistym seria .................. nr ..................wydanym przez ...................

..................

do wykonywania w imieniu wyżej wymienionej spółki wszystkich czynności sądowych i pozasądowych w ten sposób, że do ważności czynności zawartej w imieniu Spółki potrzebne jest wspólne złożenie zgodnych oświadczeń woli przez obu Prokurentów.


 


 


 


.....................................                                              .........................................


podpisy Wspólników


 


Pełnomocnictwa


Podobne wzory dokumentów