Pozew o wydanie ruchomości

219 pobrań

1874 wyświetleń

Pozew o wydanie ruchomości jest to pismo, na mocy którego powód żąda od pozwanego wydania jakiejś rzeczy, zwanej ruchomością. Wniosek powinien zawierać dane takie jak imię i nazwisko pozwanego oraz powoda a także wartość przedmiotu sporu podaną w złotówkach jak i również dokładny opis przedmiotu sporu. Wniosek powinien zakończyć się dokładnym uzasadnieniem, które jest podstawą sądu do wszczęcia postępowania. Gotowe wzory dokumentów, które wystarczy wypełnić i złożyć w sądzie, są dostępne poniżej.

Podgląd dokumentu


.................., dn...................r.


 


 


Do


Sądu Rejonowego


Wydział Cywilny


w ..................


 


Powód: .................. zam. ..................


Pozwany: .................. zam...................


 


Wartość przedmiotu sporu: ..................zł


 


..................

POZEW O WYDANIE ..................


 


Wnoszę o:


1) nakazanie pozwanemu.................., by wydał ..................


2) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.


Ponadto wnoszę o:


3) przeprowadzenie rozprawy także w nieobecności powoda,


4) nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności,


5) wezwanie świadków:


a).................., zam. ..................


b) .................., zam...................


 


..................

UZASADNIENIE


 .................. 


 


...........................


własnoręczny podpis


 


 


 


 


 


Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • pozew o wydanie rzeczy wzór
  • pozew o zwrot dokumentów
  • wydanie ruchomosci
  • pozew o wydanie dokumentów
  • pozew o wydanie gazomierza
  • pozew o wyadnie rzeczy
  • pozew o wydanie rzeczy
  • pozew o wydanie wzór

Podobne wzory dokumentów