Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty

1360 pobrań

8984 wyświetleń

Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty jest pismem, które jest sądową drogą do ustalenia pochodzenia dziecka. Jest stosowane gdy nie można jednoznacznie określić kto jest ojcem dziecka jednocześnie wnosząc o alimenty jeżeli wytypowany, drogą dochodzenia sądowego, ojciec nie jest skłonny do współżycia z matką dziecka. Należy wypełnić dane osobowe powoda i pozwanego oraz należy napisać uzasadnienie, które jest podstawą, na której sąd opiera swój przyszły wyrok. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania i wglądu poniżej.

Podgląd dokumentu


.................., dn..................r.


 


 


Sąd Rejonowy


w ..................


Wydział ..................


 


 


Powodowie: ad.1) mał..................., działający przez matkę..................


ad.2).................., oboje zam.


..................Pozwany:.................., zam. ..................


 


..................

POZEW O USTALENIE OJCOSTWA, ALIMENTY I ROSZCZENIA


Z TYM ZWIĄZANE


 


Działając w imieniu własnym i mał................... wnoszę o:


1) ustalenie, że pozwany .................. z zawodu .................., ur...................r., zam. .................. jest ojcem mał................... ur...................r., którego(ej) akt urodzenia sporządzony został w Urzędzie Stanu Cywilnego w .................. za nr..................;


2) .................. nazwiska pozwanego dziecku;


3) orzeczenie, że pozwanemu .................. przysługiwała władza rodzicielska nad mał...................;

..................

4) zasądzenie od pozwanego .................. na rzecz mał. .................. alimentów w kwocie po ..................zł miesięcznie płatnych do rąk matki do każdego ..................- go dnia miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat;


5) zasądzenie od pozwanego .................. na rzecz powódki .................. kwoty..................zł tytułem wyprawki;


6) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu;


7) nadanie wyrokowi w pkt 4 i 5 rygoru natychmiastowej wykonalności.


..................

UZASADNIENIE.................. 


 


.......................................


( podpis)


Załączniki:


1) odpis pozwu;


2) odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego.


 


 


Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty
  • wzór wniosku o ustalenie ojcostwa i alimenty
  • pozew o ustalenie ojcostwa
  • wniosek o ustalenie ojcostwa i alimenty
  • wniosek o ojcostwo i alimenty
  • wzór wniosku o ustalenie ojcostwa
  • wniosek o alimenty i ustalenie ojcostwa
  • pozew o ustalenie ojcostwa wzór
  • pozew o alimenty i ustalenie ojcostwa wzór
  • pozew o ojcostwo i alimenty

Podobne wzory dokumentów