Pozew o ochronę naruszonego posiadania

434 pobrań

4657 wyświetleń

Pozew o ochronę naruszonego posiadania jest dokumentem kierowanym przeciwko osobie dopuszczającej się danego naruszenia w celu uzyskania roszczeń na podstawie nielegalnego działania pozwanego. Wniosek tego typu jest składany do sądu rejonowego. Należy przede wszystkim wypełnić dane osobowe powoda oraz pozwanego, określić wartość przedmiotu sporu, napisać o co wnosi wnioskodawca, wypełnić dane osobowe świadków oraz należy napisać uzasadnienie, które jest jednym z najważniejszych elementów całego dokumentu. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania i wglądu poniżej.

Podgląd dokumentu


.................., dn. ..................r.


 


 


Do


Sądu Rejonowego


Wydział Cywilny


w ..................


 


Powód:..................


Pozwana: ..................


 


..................

Wartość przedmiotu


sporu:..................zł


 


POZEW


o ochronę naruszonego posiadania


 


Wnoszę o:
 1. nakazanie pozwanej .................., aby zaniechała naruszania posiadania działki gruntowej o obszarze około .................., zapisanej w księdze wieczystej KW nr ................... Sądu Rejonowego w .................., będącej w posiadaniu powoda, położonej w ..................w granicach: od północy .................., od wschodu .................., od południa i od zachodu.................. .
 2. zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych;
 3. nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.
..................

Ponadto wnoszę o:
 1. wezwanie na rozprawę świadków:
a) ..................,


b) ..................,


c) .....................................

UZASADNIENIE


 ..................


 


 


.....................................................


podpis


Załączniki:


1) odpis pozwu


 


 


Pisma procesowe

Popularne zapytania:

 • pozew o ochrone naruszonego posiadania
 • kiedy pozew o ochrone naruszonego posiadania
 • wyrok pozew o naruszenie wlasnosci
 • pozew o przywrócenie naruszonego posiadania wzór
 • pozew o ochronę naruszonego posiadania wzór
 • pozew o naruszenie posiadania
 • pozew o ochronę posiadania wzór
 • pozew o naruszenie posiadania opłata
 • wzór pozwu o ochronę posiadania
 • pozew o przywrocenie naruszonego posiadania

Podobne wzory dokumentów