Pełnomocnictwo ogólne

11681 pobrań

61160 wyświetleń

Wzór dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, regulowanego przepisami kodeksu cywilnego. Pełnomocnictwo ogólne jest najszerszą formą pełnomocnictwa, uprawnia pełnomocnika do działania na rzecz mocodawcy i w jego imieniu, jednak nie dotyczy m.in. reprezentacji przed organami sądownictwa. Kodeks cywilny sprowadza je do zastępstwa w pełnieniu czynności tzw. zwykłego zarządu. Dla czynności przekraczających określony w przepisach „zwykły zarząd” konieczne jest ustanowienie pełnomocnictwa szczególnego. Obowiązujące, przydatne wzory dokumentów można pobrać poniżej.

Podgląd dokumentu.................. ..................r.
 


 


 


 


PEŁNOMOCNICTWO


OGÓLNE


 


 


 


 


Ja, niżej podpisany/a,.................. , działając w imieniu .................. z siedzibą w .................., ..................


udzielam niniejszym


..................

..................


 pełnomocnictwa do występowania w imieniu .................. z siedzibą w .................. we wszelkich sprawach związanych z prowadzoną przez spółkę działalnością, a w szczególności do występowania w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych i arbitrażowych.

..................

Pełnomocnictwo niniejsze obejmuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw.


 


 


 


Mocodawca
.......................................................... 


Pełnomocnictwa

Popularne zapytania:

  • pełnomocnictwo
  • pełnomocnictwo wzory pism
  • pełnomocnictwo wzór
  • druk pełnomocnictwa
  • wzory pełnomocnictwa
  • pelnomocnictwa wzory
  • druki pełnomocnictwa
  • wzór pełnomocnictwa
  • pełnomocnictwo ogólne wzór
  • pełnomocnictwo ogólne do reprezentowania

Podobne wzory dokumentów