Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

268 pobrań

2385 wyświetleń

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może złożyć każda strona umowy cywilno – prawnej, o ile w przepisach prawa nie zawarto szczególnych zapisów regulujących sposoby zawierania i rozwiązywania konkretnych rodzajów umów. W praktyce oświadczenie o odstąpieniu od umowy wykorzystywane jest głównie w obrocie gospodarczym i najczęściej wykorzystywane jest przez konsumentów (klientów) odstępujących od umów kupna – sprzedaży towarów lub usług, zawartych na odległość. Wzory dokumentów przydatnych w obrocie gospodarczym, w tym oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można pobrać poniżej.

Podgląd dokumentu

 


..................dn. ..................r.
 


 


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


 


 


Ja, niżej .................. niniejszym oświadczam, że na podstawie postanowienia pkt ..................umowy .................. zawartej w .................., dnia ..................r. pomiędzy:

..................

..................


a


..................,


 


której przedmiotem jest ..................,


odstępuję od powyższej umowy.

..................

 


Rozliczenie między stronami z tytułu odstąpienia nastąpi na zasadach określonych stosownymi zapisami wynikającymi z treści umowy, w szczególności pkt ...................


 


 


 Sprzedaż


Podobne wzory dokumentów