KRS Z8 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej

9 pobrań

24 wyświetleń

KRS Z8 Wszelkie zmiany dotyczące wpisu do rejestru wymagają potwierdzenia pisemnym wnioskiem. Czasem musi to być nie tylko wniosek ale również załączniki. Wzory dokumentów do pobrania ze strony. Trzeba w takim wniosku koniecznie zamieścić informacje związane z prowadzoną działalnością, rodzaj i charakter zmian oraz datę wejścia tychże zmian w życie. Ważne, żeby wniosek składany był przez osoby upoważnione i uprawnione do składania tego typu dokumentów. W przeciwnym razie nie zostaną one przyjęte i zaakceptowane.


Podobne wzory dokumentów