KRS Z42 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel - zmiana

3 pobrań

20 wyświetleń

KRS Z42 - Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel - zmiana, jest dokumentem składanym do Sądu Rejonowego, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania. Celem złożenia tego typu wniosku jest dokonanie zmian w KRS, we wpisie dotyczącym wierzyciela. We wniosku należy czytelni wypełnić pola jasne. Części, w których nie zostaną podane informacje należy przekreślić. Jeżeli wniosek zostanie wypełniony niepoprawnie zostanie on zwrócony wnioskodawcy. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania poniżej.

Popularne zapytania:

  • wpis cudzoziemca do krs

Podobne wzory dokumentów