KRS Z12 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych

13 pobrań

48 wyświetleń

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców, czyli KRS Z12, ma za zadanie wprowadzenie zmian w Europejskim Zgrupowaniu Interesów Gospodarczych. Jego adresatem jest sąd rejonowy (wydział gospodarczy), właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, którego dotyczy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Formularz wniosku regulowany jest ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U. 2015 poz. 71) - załącznik nr 24. Wzory dokumentów dostępne są poniżej.


Podobne wzory dokumentów