KRS W7 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

3 pobrań

36 wyświetleń

KRS W7 jest wnioskiem o rejestrację przedsiębiorstwa zagranicznego w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez sąd. Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce siedziby nowo powoływanego podmiotu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymagane przepisami o KRS oraz dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej. Po dokonaniu wpisu nowo powołany podmiot zyskuje pełną zdolność do czynności prawnych w ramach obowiązujących przepisów. Wzory dokumentów, w tym KRS W7, można pobrać poniżej.


Podobne wzory dokumentów