Kontrakt eksportowy

119 pobrań

1117 wyświetleń

Kontrakt eksportowy, podobnie jak kontrakt eksportowy, stanowi gotowy do użycia wzór umowy kupna/sprzedaży towarów lub usług, zawieranej z podmiotem zarejestrowanym poza granicami Polski. Dokument ma postać prostej, jednostronicowej umowy. W umowie niezbędne są do podania dane o stronach umowy, jej przedmiocie a także o rachunkach bankowych podmiotów i stronie, który będzie rozstrzygał ewentualne spory pomiędzy stronami umowy. Dokument jest niezbędny do prowadzenia transgranicznych transakcji sprzedaży towarów i usług. Ten i inne wzory dokumentów, dostępne na naszej stronie, przygotowane są zgodnie z wymogami formalnymi związanymi z załatwianiem poszczególnych spraw.

Podgląd dokumentu

 


 


KONTRAKT EKSPORTOWY


 


 


zawarty dnia ..................r. w ..................pomiędzy:


SPRZEDAJĄCY:


 


..................

..................

 


KUPUJĄCY:


..................


 


TOWAR:


 


..................

..................

 


ILOŚĆ: ..................


CENA: ..................


TERMIN ODBIORU: ..................
TRANSPORT: ..................
PŁATNOŚĆ: ..................


BANK SPRZEDAJĄCEGO: ..................

..................

BANK
KUPUJĄCEGO


..................


ARBITRAŻ:

..................

Sąd właściwy dla siedziby Kupującego z zastosowaniem przepisów prawa kraju Sprzedającego.


 


 


 


....................................................                 .........................................................


Sprzedający                                                          Kupujący


Biznes


Podobne wzory dokumentów