Aneks do umowy o pracę

7801 pobrań

36592 wyświetleń

Druk aneksu do umowy o pracę służy do potwierdzenia zmiany lub zmian w umowie o pracę uzgodnionych i zawartych przez pracodawcę i pracownika i wprowadzonych w życie na mocy porozumienia stron. Aneks do umowy o pracę i ta forma zmiany warunków zatrudnienia, należą do najczęściej wykorzystywanych instrumentów prawa pracy. Zasady sporządzania aneksów, zawierania umów i dokumentowania faktu nawiązania oraz przebiegu stosunku pracy regulują przepisy Kodeksu pracy. Obowiązujące, pełne wzory dokumentów można pobrać poniżej.

Podgląd dokumentuANEKS DO UMOWY O PRACĘ

Niniejszy aneks zawarto dnia ..................r. w .................. pomiędzy: ..................wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców o numerze .................., zwanym dalej Pracodawcą,


..................

a.................. legitymującym się dowodem osobistym seria..................numer..................
zamieszkałym przy ul................... , PESEL: .................. , NIP .................., zwanym dalej Pracownikiem.


..................

§ 1Pracodawca i pracownik zgodnie oświadczają, iż z dniem ..................r. zmieniają na mocy aneksu wiążącą ich umowę o pracę zawartą
w dniu..................r.


§ 2


..................

W miejsce dotychczasowych zapisów umowy mówiących o :..................będą obowiązywały następujące postanowienia:..................
§3Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie.


Praca

Popularne zapytania:

  • aneks
  • aneks do umowy o pracę wzór
  • aneks do umowy o pracę
  • aneks do umowy o pracę druk
  • wzór aneksu do umowy o pracę
  • wzór aneksu do umowy
  • aneksy do umowy
  • Aneks do umowy o pracę
  • druk aneksu do umowy
  • aneks do umowy druki

Podobne wzory dokumentów