Pełnomocnictwo ogólne

285 pobrań

1810 wyświetleń

Wzór dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, regulowanego przepisami kodeksu cywilnego. Pełnomocnictwo ogólne jest najszerszą formą pełnomocnictwa, uprawnia pełnomocnika do działania na rzecz mocodawcy i w jego imieniu, jednak nie dotyczy m.in. reprezentacji przed organami sądownictwa. Kodeks cywilny sprowadza je do zastępstwa w pełnieniu czynności tzw. zwykłego zarządu. Dla czynności przekraczających określony w przepisach „zwykły zarząd” konieczne jest ustanowienie pełnomocnictwa szczególnego. Obowiązujące, przydatne wzory dokumentów można pobrać poniżej.

Podgląd dokumentu



.................. ..................r.




 


 


 


 


PEŁNOMOCNICTWO


OGÓLNE


 


 


 


 


Ja, niżej podpisany/a,.................. , działając w imieniu .................. z siedzibą w .................., ..................


udzielam niniejszym


..................

..................


 



pełnomocnictwa do występowania w imieniu .................. z siedzibą w .................. we wszelkich sprawach związanych z prowadzoną przez spółkę działalnością, a w szczególności do występowania w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych i arbitrażowych.

..................

Pełnomocnictwo niniejsze obejmuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw.


 


 


 


Mocodawca




..........................................................



 


Pełnomocnictwa

Popularne zapytania:

  • wzór wniosku o wysokości zarobków z umowy zlecenia
  • wzór upoważnienie pdf
  • wzór upoważnienia przez firme dla pracownika
  • wzór upoważnienia pełnomocnictwa
  • wzór pism pełnomocnictwo żony
  • wzór pełnomocnictwo
  • wzór pełnomocnictwa ogólnego
  • wzór pełnomocnictwa ogólne
  • wzór pełnomocnictw do reprezentowania firmy
  • wzór na udzielenie pełnomocnictwa

Podobne wzory dokumentów