Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową (motorowerową)

71 pobrań

137 wyświetleń

Wypełniony arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową (motorowerową), stanowi dokument potwierdzający zaliczenie poszczególnych wiadomości i umiejętności niezbędnych do uzyskania karty. Arkusz zawiera m.in. dane ucznia, opinię nauczyciela (wychowawcy) uzyskaną na podstawie obserwacji zachowań ucznia, zgodę rodziców lub opiekunów na wydanie karty, wiadomości teoretyczne, umiejętności praktyczne oraz pomoc przedlekarską. Podpisy rodziców, nauczycieli lub innych upoważnionych osób, oznaczają potwierdzenie zaliczenia poszczególnej części na arkuszu. Dyrektor szkoły, na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń, wydaje nieodpłatnie uczniom kartę.

Różne

Popularne zapytania:

  • karta rowerowa wzór

Podobne wzory dokumentów