dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Biznes
Typ:Umowy
Wyświetlono:

12742

Pobrano:

4064

Podgląd dokumentu:

 

........................................, dn. ........................................


UMOWA SPEDYCJI

 

 

Zawarta pomiędzy:
........................................,
........................................, ........................................, ........................................
reprezentowanym przez:
........................................ zwanym dalej Zleceniodawcą,

a
........................................,
........................................, ........................................, ........................................
reprezentowanym przez:
........................................ zwanym dalej Spedytorem

umowa o następującej treści:

 

§ 1

1. Zleceniodawca zleca, a Spedytor zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zleceniodawcy usług spedycyjnych przy przewozach ........................................

2. Spedytor będzie występował w imieniu własnym.

§ 2

1. Spedytor zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zleceniodawcy następujących usług:

a) doręczania przesyłek osobom wskazanym przez Zleceniodawcę,

b)dokonania wyboru i zawarcia umów z przewoźnikami,

c) wykonywania obowiązków i praw nadawcy oraz odbiorcy, wynikających z ustawy Prawo przewozowe,

d) odbioru przesyłki z magazynu Zleceniodawcy i dostarczenia jej do punktów odprawy przewoźników.

2. Spedytor zobowiązuje się do wykonywania obowiązków, określonych w ust. 1, w terminie ........................................ od dnia powiadomienia go przez Zleceniodawcę o gotowości do wydania przesyłki.

3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, może być dokonane w formie elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie z potwierdzeniem jego odebrania przez imiennie oznaczoną osobę. Powiadomienie to powinno zawierać informację o wielkości przesyłki i miejscu przeznaczenia.

§ 3

1. Zleceniodawca jest zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów, które poniósł Spedytor przy wykonywaniu niniejszej umowy.

2. Zwrot kosztów następować będzie na podstawie udokumentowanego przez Spedytora faktu ich poniesienia w terminie ........................................ dni od dnia przedstawienia mu zestawienia tych kosztów Zleceniodawcy.

 

§ 4

W przypadku zwłoki w wykonywaniu obowiązków, o których mowa w § 2, Spedytor zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości ........................................ procent wartości przesyłki, której dotyczy zwłoka, za każdy jej dzień.

 

§ 5

1. Za świadczone usługi Spedytor otrzymywać będzie wynagrodzenie w kwocie ........................................ zł. za każdy miesiąc wykonywania niniejszej umowy.

2. Kwota, określona w ust. 1 nie obejmuje podatku od towarów i usług, do którego zapłaty zobowiązany jest Zleceniodawca.

 

§ 6

1. Wypłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur wystawianych przez Spedytora w terminie ........................................)dni od dnia ich doręczenia Zleceniodawcy.

2. Wypłata wynagrodzenia dokonywana będzie na rachunek bankowy Spedytora bank: ........................................
nr rachunku .........................................

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.                                    

 

§ 7

1. Umowa zostaje zawarta na czas ........................................

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczyła drugiej stronie wypowiedzenie w  formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 9

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd........................................ zgodnie z Regulaminem tegoż Sądu.

§ 10

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 11

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


 
Podobne dokumenty

Umowa sponsoringu

pobrano

152

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: sponsoring  umowy

Bankowy dowód wpłaty

pobrano

293

razy

Kategoria: Księgowość, Finanse

Typ: Umowy

Tagi: dowód wpłaty

Zlecenie transportowe

pobrano

582

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: transport  zlecenie

Umowa dostawy

pobrano

124

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: umowy