dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
667 wzorów
 
Kategoria:Sprzedaż
Typ:Umowy
Wyświetlono:

8067

Pobrano:

1352

Podgląd dokumentu:

 


UMOWA PRZEJĘCIA DŁUGU


zawarta dnia ........................................ w ........................................ pomiędzy:

........................................
z siedzibą przy ........................................ w ........................................

zwanym dalej Bankiem,

a

........................................
zam. przy ........................................ w ........................................

zwanym dalej Dłużnikiem.


§ 1

1. Mocą niniejszej umowy Dłużnik wstępuje w miejsce ........................................, zwanego dalej Kredytobiorcą , w

zakresie uregulowanym umową kredytową nr ........................................
z dnia ........................................r.

2. Dłużnik oświadcza, że znana jest mu treść umowy kredytowej nr ........................................
z dnia ........................................r.

§ 2

Mocą niniejszej umowy Dłużnik staje się stroną umowy kredytowej nr ........................................ z dnia ........................................r.

§ 3

Bank oświadcza, iż Kredytobiorca wyraził pisemną zgodę na przejęcie długu, która zostaje dołączona do niniejszej umowy.

§ 4

Strony ustalają dodatkowe zabezpieczenie kredytu udzielonego na podstawie wymienionej wyżej umowy kredytowej w postaci:.........................................


§ 5

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 6

Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

 

...........................................               

 
 
Podobne dokumenty

Faktura VAT marża

pobrano

0

razy

Kategoria: Sprzedaż

Typ: Umowy

Tagi: faktura VAT marża  marża

Rachunek do umów zlecenie

pobrano

0

razy

Kategoria: Praca

Typ: Umowy

Tagi: rachunki  umowa zlecenie

Kontrakt socjalny

pobrano

1

razy

Kategoria: Różne

Typ: Umowy

Tagi: kontrakt socjalny

Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego

pobrano

2

razy

Kategoria: Nieruchomości

Typ: Umowy

Tagi: umowy