dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
584 wzory
 
Kategoria:Sprzedaż
Typ:Umowy
Wyświetlono:

82583

Pobrano:

41372

Podgląd dokumentu:

 


UMOWA POŻYCZKI

 

 

zawarta dnia ........................................ w ........................................ pomiędzy:

........................................

zam. przy ........................................ w ........................................

zwanym dalej Pożyczkobiorcą,

a

........................................

zam. przy ........................................ w ........................................

zwanym dalej Pożyczkodawcą.

 

 

§ 1

Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości ........................................ zł.

§ 2

Pożyczkobiorca wymienioną w § 1 kwotę pożyczki przyjmuje i potwierdza odbiór całej kwoty w gotówce.

 

§ 3

Pożyczkobiorca oświadcza, iż zwróci przyjętą kwotę wraz z odsetkami
do dnia ........................................r.

 

§ 4

Pożyczkobiorca zapłaci odsetki od zaciągniętej pożyczki w wysokości ........................................
w stosunku ........................................

§ 5

Za zgodą Stron można przesunąć spłatę pożyczki. Zgoda taka musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Zwrot pożyczki zostanie pokwitowany na odwrocie niniejszej umowy, na każdym jej egzemplarzu.

 

§ 6

Za opóźnienie w zwrocie pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek karnych w wysokości: ........................................ za każdy ...................................

 

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

....................................                 ....................................

Pożyczkodawca                          Pożyczkobiorca

 
Podobne dokumenty

Aneks do umowy najmu

pobrano

34554

razy

Kategoria: Nieruchomości

Typ: Umowy

Tagi: aneks  aneks do umowy  umowa najmu

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

pobrano

19993

razy

Kategoria: Praca

Typ: Umowy

Tagi: płaca  porozumienie  warunki pracy

Umowa kupna sprzedaży samochodu

pobrano

24014

razy

Kategoria: Różne

Typ: Umowy

Tagi: kupno  samochód  sprzedaż

Umowa o kredyt gotówkowy

pobrano

1270

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: bank  gotówka  kredyt  pożyczka