Umowa poręczenia

36 pobrań

195 wyświetleń

Umowa poręczenia jest umową cywilnoprawną i rodzajem zobowiązania, w którym poręczyciel zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń wierzyciela w razie niezaspokojenia ich przez dłużnika. Zasady udzielania poręczeń reguluje Kodeks cywilny. Zgodnie z jego przepisami umowa poręczenia wymaga zachowania formy pisemnej, po rygorem nieważności. W umowie należy wskazać wszystkie zainteresowane strony, można też zastrzec pewne warunki. Wzory dokumentów wymaganych przez Kodeks cywilny, wraz ze wzorcową umową poręczenia, można pobrać poniżej.

Podgląd dokumentu

 UMOWA PORĘCZENIA


 


 


Zawarta dnia .................. w .................. pomiędzy:..................


zam. przy .................. w ..................


zwanym dalej Wierzycielem


a

..................

..................


zam. przy .................. w ..................


zwanym dalej Poręczycielem.


§ 1


Poręczyciel udziela poręczenia za zobowiązanie
z tytułu .................. w wysokości .................. zł udzielonej ..................
na podstawie ..................


Poręczenie obejmuje zobowiązania pożyczkobiorcy istniejące w chwili udzielenia poręczenia jak i mogące powstać w przyszłości z tytułu niewykonania umowy pożyczki.

..................

§ 2


Poręczyciel odpowiada solidarnie z dłużnikiem.


§ 3


Poręczyciel oświadcza, że wykona zobowiązanie bezzwłocznie po zawiadomieniu, iż dłużnik ma opóźnienia w zwrocie pożyczki.


§ 4


W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ 5


Umowę sporządzono w trzech jednakowych egzemplarzach, po jednym dla stron oraz jednej dla dłużnika.


 


 


.....................................             .......................................


Poręczyciel                                      Wierzyciel


Pełnomocnictwa

Popularne zapytania:

  • poręczenie majątkowe wzór
  • poręczenie wzór umowy
  • umowa poręczenia
  • wzór poręczenia dotacji z up
  • poręczenie pożyczki wzór
  • poreczene pozyczki w zor
  • wzór poręczenia cywilnego
  • poręczenie wzór
  • poręczyciel wzór
  • poręczenie majątkowe wzor

Podobne wzory dokumentów