dokumenty.nf.pl to miejsce, w którym znajdziesz wniosek, odwołanie, podanie, formularz PIT i wiele innych wzorów dokumentów przydatnych w życiu codziennym i w firmie. To również interaktywne wzory dokumentów.
dokumenty.nf.pl to
697 wzorów
 
Kategoria:Pełnomocnictwa
Typ:Umowy
Wyświetlono:

13379

Pobrano:

3264

Podgląd dokumentu:

 


UMOWA PORĘCZENIA

 

 

Zawarta dnia ........................................ w ........................................ pomiędzy:


........................................

zam. przy ........................................ w ........................................

zwanym dalej Wierzycielem

a

........................................

zam. przy ........................................ w ........................................

zwanym dalej Poręczycielem.

§ 1

Poręczyciel udziela poręczenia za zobowiązanie
z tytułu ........................................ w wysokości ........................................ zł udzielonej ........................................
na podstawie ........................................

Poręczenie obejmuje zobowiązania pożyczkobiorcy istniejące w chwili udzielenia poręczenia jak i mogące powstać w przyszłości z tytułu niewykonania umowy pożyczki.

§ 2

Poręczyciel odpowiada solidarnie z dłużnikiem.

§ 3

Poręczyciel oświadcza, że wykona zobowiązanie bezzwłocznie po zawiadomieniu, iż dłużnik ma opóźnienia w zwrocie pożyczki.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

Umowę sporządzono w trzech jednakowych egzemplarzach, po jednym dla stron oraz jednej dla dłużnika.

 

 

.....................................             .......................................

Poręczyciel                                      Wierzyciel

 
 
Podobne dokumenty

Umowa sponsoringu

pobrano

172

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: sponsoring  umowy

Bankowy dowód wpłaty

pobrano

335

razy

Kategoria: Księgowość, Finanse

Typ: Umowy

Tagi: dowód wpłaty

Zlecenie transportowe

pobrano

674

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: transport  zlecenie

Umowa dostawy

pobrano

135

razy

Kategoria: Biznes

Typ: Umowy

Tagi: umowy